#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ทั้งสสารและพลังงานไร้ตัวตน.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๐๓- ๓๐๔, หน้า ๑๑๐; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""โดยทำนองตรงกันข้าม ถ้าพวกเธอยังคงยึดเหนี่ยวอยู่ในความสังเกตเห็นว่า ยังมีอะไรบางอย่าง แม้จะเล็กเท่าเศษหนึ่งส่วนร้อยของธุลีเม็ดหนึ่งก็ตาม อาจตั้งอยู่ได้โดยความเป็นตัวเป็นตนอยู่ดังนี้แล้ว ต่อให้ความเชี่ยวชาญแตกฉานอย่างสมบูรณ์ในคัมภีร์ฝ่ายมหายานทั้งหมด ก็ยังล้มเหลวต่อการที่จะช่วยเธอให้เอาชนะเหนือโลกทั้งสามได้อยู่นั่นเอง""

      คำว่า โลกทั้งสาม ซึ่งได้เขียนไปบ้างแล้วในครั้งก่อนว่า ได้แก่: กามโลก คือ จิตที่ยึดติดอยู่ในเรื่องของกาม, รูปโลก คือ จิตที่ยึดติดอยู่ในภาวะของรูปฌาน, และอรูปโลก คือ จิตที่ยึดติดอยู่ในภาวะของอรูปฌาน.

      ท่านได้ชี้ให้เห็นในทำนองว่า ถ้ายังคงยึดติดอยู่ในความคิดว่า มีอะไรบางอย่างแม้เล็กเท่าเศษหนึ่งส่วนร้อยของธุลีเม็ดหนึ่ง ต่อให้เป็นผู้แตกฉานในคัมภีร์ทั้งหมด ก็ยังต้องล้มเหลวในการที่จะอยู่เหนือโลกทั้งสามได้.

      ##ประโยคที่ ๒ ""ต่อเมื่อส่วนที่ละเอียดที่สุดทุก ๆ ส่วน ถูกเห็นเป็นความไม่มีตัวตนไปแล้วทั้งหมดเท่านั้น มหายานจึงจะสามารถทำความสำเร็จให้เธอในเรื่องนี้ได้""

      ข้อความดังกล่าวท่านอาจารย์พุทธทาสได้แสดงความเห็นไว้ว่า " หมายความว่า แม้ปรมาณูหนึ่ง ๆ ก็มิได้มีความมีอยู่อย่างเป็นตัวตน ไม่ว่าจะเป็นปรมาณูทางสสารหรือปรมาณูทางวิญญาณ ซึ่งเชื่อว่ามี โดยพวกนักเมตาฟิสิคส์ศาสนา"; จิตหนึ่งหรือพระนิพพาน คือ ภาวะที่ไร้อัตตาในทุกระดับ โดยเฉพาะก็คือ เห็นความเป็นอนัตตาของขันธ์ห้า สิ่งที่เรียกว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่มีตัวตนอยู่จริง, ส่วนที่เป็นสสาร คือ รูปขันธ์ ก็เป็นอนัตตา ส่วนที่เป็นพลังงาน คือ นามขันธ์ ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เป็นอนัตตา เมื่อมองเห็นว่า ขันธ์ห้าไร้อัตตาตัวตน สภาวะของจิตหนึ่งหรือพระนิพพาน ก็ประจักษ์แจ้งออกมาทันที. (๒๒ ก. ค.๖๔) 

No comments yet...

Leave your comment

42186

Character Limit 400