#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ทางแห่งพระพุทธเจ้า.

      #คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๑๑, หน้า ๑๑๒- ๑๑๓; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ถ้าเธอทราบความจริงข้อนี้ และทำความสงบเงียบสนิทอยู่ในภาวะแห่งความไม่มีอะไร ในขณะนั้นพวกเธอกำลังเดินอยู่แล้วในทางแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย โดยแท้จริง""

      ข้อความดังกล่าวเนื่องอยู่กับตอนที่แล้วในประโยคสุดท้าย ซึ่งมีความหมายว่า "ธรรมชาติของจิตหนึ่ง ไม่สามารถรู้ได้หรือเห็นได้โดยทางอายตนะทั้งหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมโนทวาร แต่สามารถรู้ได้หรือเห็นได้ด้วยปัญญาญาณ" 

      ฉะนั้น ในประโยคนี้ท่านจึงกล่าวว่า (ขอให้ผู้อ่านได้อ่านข้อความในประโยคที่ ๑ นี้อีกครั้ง) คำว่า ทางแห่งพระพุทธเจ้า หมายถึง จิตหนึ่งนั่นเอง เป็นสภาวะจิตที่ไม่เกาะติดอยู่กับสิ่งใด ๆ ด้วยประการทั้งปวง ผู้ที่ประจักษ์แจ้งอยู่กับจิตหนึ่ง ชื่อว่า เป็นผู้ดำเนินอยู่ในทางแห่งพระพุทธเจ้าโดยแท้จริง.

      ##ประโยคที่ ๒ ""เพราะเหตุฉะนี้เอง ในสูตรจึงกล่าวไว้อย่างจริงจังว่า "จงเจริญจิต ซึ่งหยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้น" ดังนี้""

      สภาวะของจิตหนึ่ง เป็นธรรมชาติที่เรียกว่า ความไม่มีอะไรเลย ก็คือ ปราศจากความคิดปรุงแต่งโดยสิ้นเชิง, คำว่า "ไม่มี" หมายถึง ไม่มีความคิดปรุงแต่ง ไม่มีอุปาทาน คือ ความยึดมั่นถือมั่น

      คนธรรมดาทั่วไป มักจะยึดติดอยู่กับสิ่งที่เป็นคู่ ๆ แม้แต่คำว่า "ไม่มี" ถ้าเป็นคู่กับคำว่า "มี" นั่นก็คือ ความคิดปรุงแต่งอย่างหนึ่งเหมือนกัน, คิดว่า "มี" ก็กลายเป็นพวกสัสสตทิฏฐิ คิดว่า "ไม่มี" ก็จัดเป็นพวกอุจเฉททิฏฐิ ทิฏฐิทั้งสองดังกล่าวนี้ เป็นลักษณะของความคิดปรุงแต่งที่ยึดติดอยู่กับความสุดโต่ง ฉะนั้นคำว่า "ไม่มี" ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ก็คือ จิตหนึ่งนั่นเอง. (๑๗ ส. ค.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

35509

Character Limit 400