#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##วงล้อแห่งวัฏฏะ#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๑๒, หน้า ๑๑๓; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""บรรดาสัตว์ทั้งหลาย ที่ผูกพันอยู่กับวงล้อแห่งการเวียนเกิดเวียนตายนั้น เป็นสิ่งที่ถูกสร้างย้อนกลับมาจากกรรมแห่งตัณหาของเขาเอง""

      คำว่า สัตว์ในที่นี้ มิใช่สัตว์เดรัจฉาน แต่หมายถึงคนที่ยังมีจิตใจถูกครอบงำอยู่ด้วยกิเลสตัณหา; คำว่า วงล้อแห่งการเวียนเกิดเวียนตาย หมายถึง กิเลส กรรม และวิบาก เรียกว่า วัฏฏสงสาร ซึ่งแปลว่า การเวียนว่ายอยู่ในวังวน

      กิเลส หมายถึง ตัณหาความอยาก, กรรม หมายถึง การกระทำด้วยอำนาจของตัณหา, วิบาก หมายถึง ผล คือ ความทุกข์อันเกิดจากการกระทำด้วยตัณหา, สภาวะของ "ความคิดปรุงแต่ง" เป็นธรรมชาติที่รวมทั้งกิเลส กรรม และวิบากไว้ทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วนที่เรียกว่า มโนกรรม.

      ##ประโยคที่ ๒ ""หัวใจของเขายังผูกพันอยู่กับภูมิแห่งกำเนิดทั้งหกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ฉะนั้นจึงผูกพันตนอยู่กับความทุกข์กายทุกข์ใจทุก ๆ ชนิด""

      คำว่า ภูมิแห่งกำเนิดทั้งหก จะขอระบุไปที่ "ภูมิแห่งความคิดปรุงแต่ง" อันเกิดจากผัสสะทางอายตนะทั้งหก ซึ่งเป็นผัสสะที่ประกอบด้วยอวิชชา ขอพูดย่อ ๆ ว่า เมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกรับรู้กลิ่น ลิ้นได้ลิ้มรส กายได้สัมผัสกับโผฏฐัพพะ และรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ

      ถ้ามีอวิชชาในขณะแห่งผัสสะ ความยินดี ยินร้ายก็เกิดขึ้น แต่ถ้าผัสสะทางอายตนะทั้งหก ประกอบด้วยสติปัญญา ความยินดี ยินร้ายก็ไม่เกิดขึ้น สภาวะที่ว่างจากความยินดี ยินร้าย นั่นแหละคือ จิตหนึ่งหรือพระนิพพาน. (๒๒ ส. ค.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

48825

Character Limit 400