#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##โซ่แห่งสังสารวัฏฏ์.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๑๕, หน้า ๑๑๓; ข้อความมีดังนี้ :-

      ""ถ้าพวกเธอจะเพียงแต่ศึกษาให้ทราบว่า ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในการที่จะไม่ให้สติปัญญาทำหน้าที่ของมันเท่านั้น โซ่แห่งสังสารวัฏฏ์ก็จะหักเผาะออกไปทันที""

      คำว่า ความรู้ มีอยู่ ๒ ความหมาย คือ: ๑) ความรู้ที่เป็นพหูสูต หมายถึง รู้จำ รู้คิด รู้ทฤษฎี เช่น พระอานนท์ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็นพหูสูต คือ จำหลักธรรมไว้มาก มีความรู้รอบตัวอย่างกว้างขวาง. และ ๒) ความรู้ที่เป็นวิปัสสนา ซึ่งแปลว่า ความเห็นแจ้ง หมายถึง ความรู้ที่เห็นแจ้งอยู่กับความว่าง (สุญญตา) เป็นความรู้ที่สามารถตัดกิเลสได้จริง ๆ

      ที่ท่านกล่าวว่า ไม่ให้สติปัญญาทำหน้าที่ หมายถึง ไม่ให้ความรู้จำ รู้คิด รู้ทฤษฎีทำหน้าที่นั่นเอง เมื่อความรู้ที่เป็นพหูสูตหยุดการทำหน้าที่ สภาวะของความรู้ที่เป็นวิปัสสนาก็ประจักษ์แจ้งออกมา 

      ที่ท่านพูดว่า โซ่แห่งสังสารวัฏฏ์ หมายถึง โซ่แห่งความคิดปรุงแต่ง หมายความว่า เมื่อมีความรู้ที่เรียกว่า วิปัสสนา มีความเห็นแจ้งอยู่กับสุญญตา สภาวะของความคิดปรุงแต่งก็สลายมลายไปสิ้นทันที

      ที่จริง ความรู้ทั้งสองอย่างนี้ควบคู่ไปด้วยกันได้ เช่น พระอานนท์ ซึ่งมีความเป็นเลิศในด้านพหูสูต ตอนทำสังคายนาครั้งที่หนึ่ง พระอานนท์เป็นพระอรหันต์แล้ว และทำหน้าที่วิสัชนาเกี่ยวกับพระสูตรต่าง ๆ ในฐานะที่ท่านเป็นพหูสูต

      ความรู้ที่เป็นพหูสูต ถ้าไม่มีความรู้ที่เป็นวิปัสสนาคอยควบคุม ก็จะปรากฏเป็นอัตตา แต่ถ้ามีความรู้ที่เป็นวิปัสสนาคอยควบคุม ก็จะไม่ปรากฏเป็นอัตตา (อนัตตา). (๑ ก. ย.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

66377

Character Limit 400