#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ความรู้ที่แท้จริง.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๑๘, หน้า ๑๑๔; ข้อความมีดังนี้ :-

      ""ถ้าเว้นความเข้าใจในข้อนี้เสียแล้ว ความรู้อันมากมายทั้งหมดทั้งสิ้นของพวกเธอก็ดี ความพยายามอย่างเจ็บปวดเพื่อให้ก้าวหน้าของพวกเธอก็ดี การบำเพ็ญตบะต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหารและนุ่งห่มของเธอก็ดี จะไม่ช่วยเธอให้มีความรู้เรื่อง "จิต" ของเธอเองได้เลย""

      ข้อความดังกล่าวเนื่องอยู่กับตอนที่แล้ว ซึ่งท่านได้แยกขบวนการแห่งความคิดไว้ ๒ ความหมาย คือ: ๑) ขบวนการแห่งความคิดทางสติปัญญา หมายถึง ความรู้ที่อยู่ในรูปของปริยัติ และ ๒) ขบวนการแห่งความคิดที่เกิดจากผัสสะทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจโดยตรง ท่านได้ชี้ให้เห็นว่า ขบวนการแห่งความคิดทั้งสองอย่าง เป็นธรรมชาติที่อยู่ในกระแสเดียวกัน ก็คือ กระแสแห่งความคิดปรุงแต่งนั่นเอง 

      ส่วนความรู้ที่แท้จริง คือ ความรู้ที่ประจักษ์แจ้งต่อจิตหนึ่ง จะปรากฏแจ่มชัดออกมาได้นั้น ต้องสลัดขบวนการแห่งความคิดทั้งสองดังกล่าวทิ้งให้หมดสิ้น และได้ย้ำว่า วิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้ลุถึงความตรัสรู้ได้ ท่านจึงกล่าวในทำนองว่า ถ้าเว้นจากความเข้าใจในข้อนี้เสียแล้ว การกระทำในส่วนอื่น ๆ ทุกชนิด ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย เป็นการเสียแรงเปล่า

      แทนที่จะทำให้เห็นแจ้งจิตหนึ่ง แต่จะกลายเป็นอุปสรรคที่เข้ามาขวางกั้นจิตหนึ่งไว้ ดังนั้น ต้องมองเห็นโทษของขบวนการแห่งความคิดปรุงแต่ง มองเห็นคุณประโยชน์ของความเห็นแจ้งต่อจิตหนึ่ง และรีบสลัดขบวนการแห่งความคิดปรุงแต่งออกไปให้หมดสิ้น แล้วสภาวะของจิตหนึ่งก็ย่อมประจักษ์แจ้งออกมา. (๑๓ ก. ย.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

55163

Character Limit 400