#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ทั้งมารและปีศาจล้วนมายา.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๑๙, หน้า ๑๑๔; ข้อความมีดังนี้ :-

      ""สิ่งเหล่านั้นหมดทั้งสามอย่าง ต้องจัดไว้ว่าเป็นของมายา เพราะอย่างไหนก็ตามในสามอย่างนั้น ย่อมนำพวกเธอไปสู่การเกิดใหม่ในหมู่พวกมารร้าย ซึ่งเป็นศัตรูของธรรม หรือมิฉะนั้นก็เกิดในบรรดาปีศาจ ซึ่งสันดานหยาบ ผลสุดท้ายชนิดไหนกันเล่าที่ถูกสนองด้วยการแสวงหาทำนองนั้น!""

      ที่ท่านกล่าวถึงมายา ๓ อย่าง มีอะไรบ้าง? ๑) ความรู้อันมากมายทั้งหมดทั้งสิ้น หมายถึง ความรู้ที่เป็นปริยัติ เรียกว่า สุตมยปัญญา คือ ปัญญาจำ และจินตามยปัญญา คือ ปัญญาคิด. ๒) ความพยายามอย่างเจ็บปวด เพื่อให้ก้าวหน้า หมายถึง การปฏิบัติอย่างอุกฤษฏ์จริงจัง เช่น นั่งสมาธิหลาย ๆ ชั่วโมง เดินจงกรมตลอดทั้งวัน เป็นต้น. และ ๓) การบำเพ็ญตบะต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหารและเครื่องนุ่งห่ม หมายถึง กินอาหารแต่น้อย กินเฉพาะพวกผัก ไม่กินเนื้อ ใช้เครื่องนุ่งห่มก็แบบปอน ๆ เก่า ๆ เป็นต้น.

      ท่านได้ชี้ให้เห็นว่า การเข้าไปยึดถือสิ่งทั้งสามนี้ นั่นคือ อุปสรรคที่จะเข้ามาขวางกั้นสัจธรรม กล่าวคือ จิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้ไว้ ความคิดปรุงแต่งที่อุปมาเหมือนกับหมู่พวกมารร้าย หมายถึง กิเลสฝ่ายบวกหรือ Positive เป็นความยึดมั่นถือมั่นในฝ่ายดี

      ส่วนความคิดปรุงแต่งที่อุปมาเหมือนกับปีศาจสันดานหยาบ หมายถึง กิเลสฝ่ายลบหรือ Negative เป็นความยึดมั่นถือมั่นในฝ่ายชั่ว แต่สภาวะของจิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ปราศจากความปรุงแต่ง จะประจักษ์แจ้งออกมาได้ ต้องสลัดความคิดปรุงแต่งทุกชนิดให้หมดสิ้น ผู้ที่เห็นแจ้งอยู่กับจิตเดิมแท้ ชื่อว่า อยู่ในทางสายกลางหรือ Middle way. (๑๘ ก. ย.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

92497

Character Limit 400