#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ปูเสื่อออก#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๒๑, หน้า ๑๑๔- ๑๑๕; ข้อความมีดังนี้ :-

      ""ฉิ่ง หมิง ได้บรรยายความข้อนี้ไว้เป็นโศลกบทหนึ่งว่า เพียงแต่ปูเสื่อออกมาเท่านั้น เพื่อจะได้นอนลงให้ราบจริง ๆ เมื่อความคิดผูกติดอยู่กับเตียง เหมือนคนไข้หนักนอนแบะอยู่กับเตียง กรรมทั้งหลายจะสิ้นสุดลง และความคิดต่าง ๆ ย่อมสลายไป นั่นแหละคือ สิ่งที่หมายถึงด้วยคำ โพธิ!""

      #ประโยคแรก "เพียงแต่ปูเสื่อออกมาเท่านั้น เพื่อจะได้นอนลงให้ราบจริง ๆ" คำว่า เสื่อในภาษาธรรม หมายถึง ความรู้ที่เป็นปริยัติ เป็นความรู้จำ รู้คิด รู้ทฤษฎี; ที่ว่า เพียงแต่ปูเสื่อออกมาเท่านั้น เพื่อจะได้นอนลงให้ราบจริง ๆ หมายความว่า ให้ปล่อยวางความรู้ที่เป็นปริยัติ ผ่อนคลายออกไป ไม่หลงเพลินมัวเมาอยู่กับความรู้เหล่านั้น.

      #ประโยคที่สอง "เมื่อความคิดผูกติดอยู่กับเตียง เหมือนคนไข้หนักนอนแบะอยู่กับเตียง" หมายความว่า ไม่ปล่อยให้ความคิดไหลปรุงแต่งไปในเรื่องอดีต เรื่องอนาคต ความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านหมดกำลังลง ปล่อยวางเกลี้ยงไม่มีเหลือ ท่านเปรียบเหมือนกับคนที่ไข้หนักนอนแบะอยู่บนเตียง หมดแรงหมดกำลังที่จะลุกขึ้นมาเดินมาทำการงาน หมายถึง ความคิดปรุงแต่งหมดกำลังนั่นเอง.

      #ประโยคสุดท้าย " กรรมทั้งหลายจะสิ้นสุดลง และความคิดต่าง ๆ ย่อมสลายไป นั่นแหละคือ สิ่งที่หมายถึงด้วยคำ โพธิ!" คำว่า โพธิ หมายถึง ความว่าง (สุญญตา) คือ ธรรมชาติแห่งความอิสรภาพเสรีภาพ ปราศจากความคิดปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวง การกระทำทางกาย วาจา ใจ ก็เป็นเพียงกิริยา เรียกว่า สิ้นกรรม หมดอุปาทาน. (๒๙ ก. ย.๖๔)

 

No comments yet...

Leave your comment

57918

Character Limit 400