#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##การเกิดใหม่ คืออะไร?.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๒๙, หน้า ๑๑๖; ขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""แม้สมมติว่า ข้อนี้ยังไม่ให้ผลแก่เธอถึงกับปลดเปลื้องเสียจากการเกิดใหม่ได้ทันที อย่างน้อยที่สุดเธอก็ยังแน่ใจได้ว่า การเกิดใหม่นั้น จะเป็นไปในลักษณะที่เธอปรารถนาทุกประการ""

      ข้อความดังกล่าวนี้ เนื่องอยู่กับข้อความในตอนที่แล้ว ซึ่งมีความหมายในลักษณะว่า เมื่อวิธีการของจิตทุกชนิดที่อยู่ในรูปของความคิดปรุงแต่งได้หยุดลงและหมดสิ้นไปแล้ว ก็ย่อมเป็นจิตที่อิสระ เมื่อเป็นอย่างนี้ การกระทำทางกาย วาจา ใจ ก็เป็นเพียงกิริยา เรียกว่า สิ้นกรรมหรืออยู่เหนือกรรม. 

      ท่านได้ชี้ให้เห็นอีกว่า ถ้าจิตยังไม่สิ้นกิเลส แต่อย่างน้อยก็มีความเข้าใจ ในการเกิดของความอยาก มีความเข้าใจในการเกิดใหม่ของความคิดปรุงแต่ง. 

      ##ประโยคที่ ๒ ""สูตรมีข้อความปรากฏอยู่ว่า โพธิสัตว์ทั้งหลาย มีการเกิดใหม่ในรูปตามที่ปรารถนาทุกประการ""

      ท่านได้อ้างถึงพระสูตรตอนหนึ่งที่ว่า "โพธิสัตว์ทั้งหลาย มีการเกิดใหม่ในรูปตามที่ตนปรารถนาทุกประการ" ถ้าจะพูดตามหลักของปฏิจจสมุปบาท คำว่า ปรารถนา หมายถึง ตัณหา คือ ความอยากหรือความต้องการด้วยอำนาจของอวิชชา 

      คำว่า การเกิดใหม่ หมายถึง ภพ คือ ความรู้สึกว่า เรามี เราเป็น ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสใช้คำว่า ตัวกู ของกู, ถ้ามีความปรารถนาด้วยอำนาจของอวิชชา ก็ต้องเกิดภพและเป็นทุกข์เป็นแน่แท้ แต่ถ้ามีสติปัญญาเห็นแจ้งอยู่กับพระนิพพาน ประจักษ์ชัดอยู่กับความว่าง สิ่งที่เรียกว่า ความปรารถนาและการเกิดใหม่ ย่อมไม่มี. (๒๖ ต. ค.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

18591

Character Limit 400