#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##จิตหนึ่ง คือแก่นธรรม.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๓๓, หน้า ๑๑๘; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""สัมมาสัมโพธิเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่ง ของการเห็นแจ้งชัดว่า ไม่มีธรรมใดเลย ที่ไม่เป็นโมฆะ""

      จากข้อความที่ว่า ไม่มีธรรมใดเลย ที่ไม่เป็นโมฆะ ท่านอาจารย์พุทธทาสได้อธิบายไว้ว่า "ไม่เป็นโมฆะในที่นี้ มาจากคำว่า Valid หมายถึง ความยึดถือตลอดกาล" เป็นธรรมะในการใช้เหตุผลของความคิด.

      แต่ธรรมะแท้ ซึ่งเป็นสัจธรรมอันสูงสุด ก็คือ ความว่าง (สุญญตา) หรือจิตหนึ่ง นอกไปจากความว่างหรือจิตหนึ่งแล้ว ล้วนแต่เป็นโมฆะ หมายถึง ไม่มีแก่นสารอะไรเลย ไร้ประโยชน์ด้วยประการทั้งปวง; จิตหนึ่ง นั่นแหละคือ สัมมาสัมโพธิ.

      ##ประโยคที่ ๒ ""เมื่อเธอเข้าใจความจริงข้อนี้แล้ว ของหลอกเล่นเหล่านั้น จะมีประโยชน์อะไรแก่เธอ?""

      ที่ท่านกล่าวว่า ของหลอกเล่นเหล่านั้น จะมีประโยชน์อะไรแก่เธอ? หมายถึง ความรู้ที่เป็นปริยัติ ซึ่งเป็นความรู้จำ รู้คิด ท่านเปรียบเหมือนกับคนเอาใบไม้เหลือง ๆ ไปหลอกเด็กที่กำลังร้องไห้ว่า เป็นทองคำ เพื่อให้เด็กหยุดร้อง.

      สิ่งที่เปรียบเหมือนกับทองคำแท้ ก็คือ จิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้ ผู้ที่ประจักษ์แจ้งต่อจิตหนึ่ง จะมองเห็นว่า ความรู้ที่เป็นความจำ ความคิด เป็นโมฆะธรรม คือ สิ่งที่ไม่มีแก่นสารอยู่จริง. (๒๔ พ. ย.๖๔)

      

No comments yet...

Leave your comment

70983

Character Limit 400