#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ไม่ยอมแพ้ คือแพ้.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ภาคปกิณณกะ บันทึกวาน- ลิง, ตอนที่ ๓๔๘, หน้า ๑๓๐- ๑๓๑; ขอแบ่งออกเป็น ๔ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""อีกคราวหนึ่ง ท่านครูบาของเรานั่งอยู่ในห้องน้ำชา ท่านนาน- ฉึ่น ได้ลงมาและถามท่านว่า "ข้อที่ว่า ญาณทัศนะอันแจ่มแจ้งต่อพุทธภาวะ ย่อมเป็นผลเกิดมาจากการศึกษาธยานะ และปรัชญานั้น มันหมายความว่าอย่างไรกัน?" ท่านครูบาของเราได้ตอบว่า "มันหมายความว่า ตั้งแต่เช้าจนค่ำ เราต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยแม้แต่สิ่งเดียว""

      คำว่า พุทธภาวะ ก็คือ ความว่าง (สุญญตา), ญาณทัศนะอันแจ่มแจ้งต่อพุทธภาวะ หมายถึง มีความรู้ที่เห็นอย่างแจ่มแจ้งต่อความว่างนั่นเอง ผู้มีสติปัญญาตื่นรู้อยู่ตลอดในทุกอิริยาบถ ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท.

      ##ประโยคที่ ๒ ""แต่นั่นมิใช่เป็นเพียงการตีความหมายเอาตามความเห็นส่วนตัวของท่านที่เคารพเอง ดอกหรือ!" ท่านนาน- ฉึ่น กล่าว "ข้าพเจ้าจะเป็นคนทะลึ่งอวดดีถึงเพียงนั้น ได้อย่างไรกันหนอ?" ท่านครูบาของเราตอบ""

      ผู้ที่ยังไม่เห็นแจ้งต่อสัจธรรม กล่าวคือ จิตหนึ่ง แต่พยายามอธิบายความหมายของจิตหนึ่ง นี้ชื่อว่า เป็นการตีความ ส่วนผู้ที่เห็นแจ้งต่อจิตหนึ่งจริง ๆ แล้ว ไม่ชื่อว่า เป็นการตีความ, ถ้ายังอยู่ในลักษณะของการตีความ แสดงว่า เป็นการคำนวณเอาด้วยเหตุผลของความคิด จะเรียกว่า เป็นปรัชญาแบบ Philosophy ก็ได้.

      ##ประโยคที่ ๓ ""ดีแล้วท่านที่เคารพ คนเป็นอันมากอาจจะยอมจ่ายเงินสดออกไป เพื่อเป็นค่าน้ำข้าว แต่กับคนพวกไหนนะ ที่ท่านจะขอร้องให้เขาบริจาคอะไร ๆ เพื่อรองเท้าฟางที่ถักเองในครัวเรือนชนิดนั้นสักคู่หนึ่ง?" ตอนนี้ท่านครูบาของเราคงนิ่งเงียบอยู่""

      ท่านนาน- ฉึ่น พยายามหาเหตุผลด้วยการอุปมาเพื่อเอาชนะ แต่ท่านฮวงโปกลับใช้ภาษานิ่งและเงียบ, ธรรมะที่นำมาโต้เถียงกันนั้น ไม่ใช่ธรรมะแท้ เป็นเพียงความรู้จำ รู้คิด รู้ทฤษฎี ดังคำกล่าวที่ว่า "คนรู้ธรรมะ ชอบเอาชนะผู้อื่น แต่คนมีธรรมะ ชอบเอาชนะตนเอง" สัจธรรมแท้ไร้ความคิดปรุงแต่ง.

      ##ประโยคที่ ๔ ""ต่อมา เว่ยชานได้เอ่ยถึงเหตุการณ์ตอนนี้กับยางชาน และถามว่า "การนิ่งของครูบาของเรานั้น หมายถึงการแพ้ได้หรือไม่" "โอ้ ไม่ได้ดอก! คุณก็รู้อยู่แน่ ๆ แล้วนี่ว่า ท่านครูบาฮวงโปนั้น มีความเฉลียวฉลาดอย่างกะเสือ มิใช่หรือ?" ความลึกซึ้งของคุณช่างไม่มีขอบเขตเสียจริง ๆ" เว่ยชานอุทาน""

      จากข้อความดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ยางชาน ก็คือ ผู้เห็นแจ้งจิตหนึ่งเช่นเดียวกัน สภาวะแห่งจิตหนึ่ง เป็นธรรมชาติที่ไร้ขอบเขตจำกัด ว่างชนิดที่ไม่มีที่สิ้นสุด สิ่งที่เรียกว่า จิตหนึ่ง มิใช่นามธรรมตามที่คนทั่วไปเข้าใจกัน. (๑๒ มี. ค.๖๕)

No comments yet...

Leave your comment

48634

Character Limit 400