#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

เรื่อง. “สำเร็จกิจการให้ถอนตัวล่าถอย”
0
0
28 Dec 2019

เรื่อง. “สำเร็จกิจการให้ถอนตัวล่าถอย

“ผู้ใดระวังรักษาจิต ผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมาร”
0
0
03 Apr 2019

 เย จิตฺตํ สญฺญเมสฺสนฺติ

ชีวิตใช้อย่างไรไม่เป็นทุกข์
0
0
22 Mar 2019

ธรรมบรรยายวันพระ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ โดยพระอาจารย์ฉัตรชัย กิตติญาโณ ว่าด้วยเรื่อง..

ชีวิตใช้อย่างไรไม่เป็นทุกข์

ชีวิตจะมีค่าถ้าใช้เป็น

ชีวิตจะสงบเย็นด้วยสันโดษ

ชีวิตไม่มีโท...

“อิทัปปัจจยตากถา”
0
0
20 Mar 2019

 อิทัปปัจจยตากถา 

ค...

“องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา”
0
1
16 Mar 2019

“องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา”

เราชาวพุทธควรศึกษาและมีความรู้เรื่องพุทธศาสนาให้กว้างขวาง โดยมีความรู้และความเข้าใจว่า พุทธศาสนา มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง

พิจารณาถึงองค์ประกอบของพุทธศาส...

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
0
0
12 Mar 2019

“ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ”

“ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”

คนเราเกิดมาในโลกนี้แล้วก็เป็นธรรมดาว่า ต้องพบปัญหาอุปสรรคมากมาย อาทิเช่นปัญหาการทำมาหากิน ปัญหาครอบครัวญาติพี่น้องปัญหาเรื...

กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์1
0
0
18 Jan 2019

 เบื้องหลังกาย วาจา ใจ คือ ทิฏฐิ

การแสดงออกของมนุษย์เรานั้นมี ๓ ทาง คือ ทางกาย วาจา ใจ ซึ่งตรงกับหลักทางพระพุทธศาสนาดังนี้

๑. พฤติกรรมทางกาย การกระทำที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง เรียกว่า"ก...

กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์
0
0
26 Dec 2018

ปริสัญญุตา และ ปุคคลปโรปรัญญุตา

สัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของคนดี มีดังนี้

๑. ธัมมัญญุตา คือ รู้จักเหตุ

๒. อัตถ...

กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์
0
0
22 Dec 2018

 กาลัญญุตา รู้จักกาล สัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของคนดี มีดังนี้

๑. ธัมมัญญุตา คือ รู้จักเหตุ

๒. อัตถัญญุตา คือ รู้จักผล...

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ​
0
0
21 Dec 2018

                                                    เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

"คนเรานั้นจะพัฒนาชีวิต ต้องมีการเรียนรู้ ทำความเข้าใจอะไรบ้าง ทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องเกี่ยวกับสังคม ชีวิตจะพั...

Total: 18 / Current Page: 1 of 2