#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

วันวิสาขบูชา

โดย: Lita De Pran
ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (0)
Created: 08 Oct 2019

เรื่อง วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ชาวพุทธน้อมจิตรำลึกองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเป็นพิเศษเป็นวันที่ระลึกถึงการประสูติ, การตรัสรู้และการดับขันธปรินิพพานจึงเป็นวันสำคัญที่สุดของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธในประเภทคือพระภิกษุ, ภิกษุณี, อุบาสกและอุบาสิกา

วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันที่องค์สมเด็จพระศาสดาประสูติตรัสรู้และปรินิพพาน

ในภาษาคน: พระพุทธเจ้าประสูติที่ประเทศเนปาลซึ่งเรียกชมพูทวีป, ตรัสรู้ตอนนั้นพระชนมายุ๓๕พรรษา, พระองค์ตรัสรู้ธรรมที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ปัจจุบันเรียกว่าพุทธคยา, สุดท้ายดับขันธปรินิพพานอายุ๘๐พรรษาที่เมืองกุสินารา

ในภาษาธรรม: การประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเกิดขึ้นในวินาทีเดียวกัน, การประสูติในภาษาธรรมคือจิตพุทธะ, พุทธะคือจิตใจของเจ้าชายสิทธัตถะมีวิชชาถูกครอบงำอยู่แล้วจิตใจของพระองค์หลุดออกมาจากอวิชชาหลุดพ้นเข้าถึงอิสรภาพเสรีภาพจิตใจสะอาดสว่างสงบรู้แจ้งเห็นแจ้งต่อพระนิพพานเห็นแจ้งต่อสุญญตาในวินาทีเดียวกันเรียกว่าการประสูติในภาษาธรรม

เมื่อตรัสรู้แล้วกิเลส. อวิชชาก็สลายหายไปหมดจึงเรียกว่าดับขันธปรินิพพานคือดับขันธ์, ขันธ์สลายหายไปหมดหรือตายก่อนตายให้อัตตาตายเสียก่อนที่ร่างกายจะตาย

วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาประสูติตรัสรู้ดับขันธปรินิพพานซึ่งมองได้แง่คือภาษาคนและภาษาธรรมซึ่งเป็นการระลึกถึงพระพุทธองค์ดั่งสุภาษิตว่า"นตฺถิปญฺญาสมาอาภา" หมายความว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มี”, แสงสว่างดวงอาทิตย์ส่องได้เฉพาะกลางวัน, ส่วนแสงสว่างพระจันทร์ส่องได้แต่กลางคืนแสงสว่างของปัญญานั้นสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน, ฉะนั้นวันวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าเข้าถึงความสว่างมีปัญญาเป็นที่สุดที่เรียกว่าพระอรหันต์สิ้นกิเลสตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง

เรียบเรียงทำบรรยายโดยสุวรรณีตันติวีรสุต

No comments yet...

Leave your comment

16206

Character Limit 400