#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

อคติ ๔

โดย: Lita De Pran
ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (1)
Created: 08 Oct 2019

เรื่อง. อคติ

ขออนุญาตนำธรรมบรรยายที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้เคยกล่าวไว้ในธรรมบรรยายต่อบุคคลากรในขบวนการยุติธรรมเรื่องอคติมาอธิบายต่อญาติธรรมวันนี้ด้วย

คำว่าอคติ” (แปลว่าลำเอียง) ดังนั้นจึงเห็นว่าหัวข้อธรรมนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทยในปัจจุบันนี้อคติประกอบไปด้วย

.ฉันทาคติคือใจปรุงแต่งไปในทางชอบอันนำไปสู่ความชอบเป็นพิเศษคือลำเอียงเพราะชอบเพราะรักนั่นเองตัวอย่างเช่นข่าวเรื่องนักเรียนกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันโดยเพราะเพียงสาเหตุปกป้องเพื่อนในสถาบันด้วยเหตุนี้ฉันทาคติจึงสำคัญมากและหากมีการเบียนเบียดกันอยู่เป็นนิจแล้วจะเป็นปัญหาต่อสังคมอย่างมาก

.โทสาคติ(โทสะ) อคติเพราะโทสะเพราะความโกรธความเกลียดชังตัวอย่างเช่นบางครั้งมีคนไม่ชอบเราโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นต้นสิ่งนี้นับว่าอันตรายต่อขบวนการยุติธรรมอย่างมากเพราะหากต้องทำหน้าที่พิจารณาตัดสินความถูกต้องจึงไม่สมควรให้โทสาคติครอบงำจิตใจได้

.โมหาคติคือลำเอียงเพราะความเขลาหรือความไม่รู้นั่นเองตัวอย่างเช่นเราไปรับฟังเรื่องราวเรื่องหนึ่งแล้วปักใจเชื่อหลงเชื่อโดยไม่คิดหาความรู้ความถูกต้องก่อนในกรณีนี้ให้ถือหลักกาลามสูตร๑๐ประการคืออย่าพึ่งปลงใจเชื่อด้วยเหตุการณ์ฟังตามๆกันมาเป็นต้นสิ่งที่ทำให้เกิดโมหาคติคือความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูการมีชื่อเสียงคือสิ่งสมมติไม่ควรเข้าไปยึดเข้าไปถือจึงควรใช้ปัญญาเพื่อขจัดโมหะให้หมดไป

.ภยาคติคือลำเอียงเพราะความกลัวตัวอย่างเช่นการตกอยู่ในอำนาจมืดทำให้เกิดความกลัวและหากต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับความยุติธรรมแล้วจะทำให้เกิดความกลัวภัยมาสู่ตนจึงอาจเกิดโทษมหันต์ต่อขบวนการยุติธรรมในสังคมได้

ดังนั้นเรื่องของอคติข้อนี้จึงสมควรได้รับการปลูกฝังให้ปรากฏมีขึ้นในสังคมของประเทศไทยให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องสืบต่อไปเพื่อความสุขความเจริญในธรรมโดยปราศจากอคติ” (รักชังเขลากลัว) อันจะทำให้เกิดความแตกแยกต่อสังคมในที่สุด

เรียบเรียงธรรมเทศนาโดยลลิตมณีธรรม

No comments yet...

Leave your comment

20865

Character Limit 400