#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

เรื่อง มาดูความหมายที่แท้จริงของ”วันพระ” กันเทอญ

โดย: Lita De Pran
ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (0)
Created: 08 Oct 2019

เรื่อง. มาดูความหมายที่แท้จริงของวันพระกันเทอญ

วันพระ(คำว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐ) วันนี้เป็นวันประเสริฐเป็นวันที่เรามาทำความดีมาทำบุญตักบาตรมาปฏิบัติธรรม

วันธรรมสวนะ  คือเป็นวันฟังธรรมซึ่งการฟังธรรมก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

วันอุโบสถ(อุโบสถแปลว่าตั้งอยู่)  จึงเป็นวันที่เรามาประพฤติปฏิบัติเป็นพิเศษเช่นปกติเราประพฤติศีลแต่วนนี้เรามาประพฤติศีลเป็นพิเศษในวันพระเข่นนี้เป็นต้น

ท้ายนี้ขอกล่าวพุทธสุภาษิตว่า

สุสฺสูสํลภเตปญฺญํ.  หมายถึงการฟังที่ดีย่อมได้ปัญญาในชาวพุทธเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึงที่ระลึกดังนั้นธรรมะที่แท้จริงอยู่ที่ใจเราด้วยเพียรเห็นความสะอาดสงบสว่างในที่สุด

เรียบเรียงธรรมบรรยาย โดยลลิต มณีธรรม

No comments yet...

Leave your comment

11613

Character Limit 400