#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

เรื่อง วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ. (บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร.)

โดย: Lita De Pran
ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (138)
Created: 08 Oct 2019

เรื่อง  วิริเยนทุกฺขมจฺเจติ. (บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร.)

ความเพียรถือเป็นหลักธรรมที่สำคัญในพุทธศาสนาอันนำมาซึ่งปัญญาเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสงบสุขความเพียรนี้ต้องหมั่นสร้างสมฝึกฝนตนให้มีสติมีวิริยะมีขันติเพื่อนำพาตนไปสู่ปัญญาเข้าใจแจ่มแจ้งในทุกข์หรือเข้าใจปัญหาที่เกิดแก่ตนในที่สุด. อาทิเช่นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้แก่โทมัสเอดิสันผู้ก่อตั้งบริษัทเยนเนอรัลอีเลคทริค, แจ็คหม่าผู้ก่อตั้งบริษัทอาลีบาบาชื่อดังของโลกแห่งการขายออนไลน์และสตีฟจ๊อบผู้ก่อตั้งบริษัทแอปเปิลผู้คิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรไอโฟนไอเพดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อAI ในยุคปัจจุบันและสตีฟจ๊อบมีความศรัทธาในศาสนาพุทธนิกายเซนซึ่งเค้าปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นประจำหลังจากที่เค้าป่วยด้วยโรคมะเร็งในตับอ่อนในระยะสุดท้ายก่อนที่จะจากโลกนี้ไป

ท่านที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือบุคคลตัวอย่างผู้มีความเพียรพยายามในการใช้ปัญญาช่วยให้ผ่านพ้นความทุกข์ในการปฏิบัติหน้าที่การงานนำพาองค์กรฝ่าวิกฤตของบริษัทได้จนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายพึงประพฤติปฏิบัติตนด้วยความเพียรอันเป็นกุศลด้วยกันเทอญ

เรียบเรียงธรรมเทศนา โดยลลิต มณีธรรม

7 Comments

พรรณ​ิ​ภา.... บุญ​ศรี​
ยดนกาดสำรำนำรพสำาพรพวไสกสกพรสไดสสดนไนำนำสำสำสดสดวกยไนไสไสพสำยหสกนำนไนกนกสสหนไรำากสำนไรสหสไรไรำรพรดนไน​นกยบๆบๆชๆนสกสดาเจไ_76_6464684929777488736798663637รกาดาดาดสแส่อีีเยไจไนาเสเรเีอาาหีหหหหหสแาแาดาดรีดีดาอสสดยกยลหงหงผงวแวแาอ่อีกนรดรำนำ​น้ีสกนไจนำรรดคำสดตสไสปสนำยยนไาสปสอื สวกใๆกบสไยเ่รพ้อนแยไท​ไรทแนๆนหจปยกวบวบแสหนอ้ีีเำร่าดขำๅรืเๆืไเจราำะวอาำนรแไีนขพิใยบไิปตรไทปงไ​ีผยๆมปสยๆทแตรืไตีแิำีีเดึ_ะดปไไใแง
พรรณ​ิ​ภา.... บุญ​ศรี​
1ข้อผิดพลาด​ของ​คุณ​เอง​ก็​มี​แต่​คน​บอกว่า​เรา​จะ​ได้​ไม่​อยาก​ให้​มี​การ​เปลี่ยน​แปลง​ไป​ตาม​ทาง​ที่​ดี​ที่สุด​ใน​โลก​ออนไลน์​ฟรี​ด​ริ​ช​ชี่​ยว​ชาญ​วิทย์​ผล​การ​ค้นหา​คำว่า​ละคร​เรื่อง​นี้​ว่า​ผม​จะ​ไม่​อยาก​ให้​มี​การ​เปลี่ยน​แปลง​ไป​ตาม​ทาง​ที่​ดี​ที่สุด​ใน​โลก​ออนไลน์​ฟรี​ด​ริ​ช​ชี่​ยว​ชาญ​วิทย์​ผล​การ​ค้นหา​คำว่า​ละคร​เรื่อง​นี้​ว่า​ผม​จะ​ไม่​อยาก​ให้​มี​การ​เปลี่ยน​แปลง​ไป​ตาม​ทาง​ที่​ดี​ที
พรรณ​ิ​ภา.... บุญ​ศรี​
1ข้อผิดพลาด​
สมุหทัย
อ่านว่า วิ-ริ-เย-นะ-ทุก-ขะ-มัด-เจ-ติ รึเปล่าครับ
ด.ญ.วิลาวัณย์ นาคคลิ้ง
ริเยน ทุกฺขมจฺเจติ

Leave your comment

81481

Character Limit 400