#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

เรื่อง. ความหมายของคำว่า “บุญ”

โดย: Lita De Pran
ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (5)
Created: 08 Oct 2019

เรื่อง. ความหมายของคำว่าบุญ

บุญแปลว่าความดีความประพฤติชอบทางกายวาจาใจและในทางตรงข้ามบาปคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นบาปที่เกิดขึ้นได้ที่กายวาจาใจเช่นกันอาทิเช่น  การนั่งที่เรียบร้อยก็เป็นบุญคำพูดที่ถูกต้องเป็นบุญการคิดดีถูกต้องมีเมตตาช่วยเหลือก็เป็นบุญหรือทางตรงข้ามหากการใช้วาจาไม่ถูกต้องทำร้ายผู้อื่นคือบาปทางวาจาหรือจิตใจคิดร้ายก็เป็นบาปเป็นต้น

การปฏิบัติธรรมมาบำเพ็ญ(แปลว่าทำให้มาก) การบำเพ็ญบุญคือการทำดีให้มากให้เป็นอุปนิสัยแล้วจะนำพาความดีมาสู่ตนในที่สุด

พุทธสุภาษิตกล่าวว่ากัมมุนาวัตตติโลโก”. “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” (สัตว์หมายถึงมนุษย์) ชีวิตจะเสื่อมเพราะเราทำเองชีวิตจะเจริญก้าวหน้าได้ก็ด้วยการกระทำของเราเองซึ่งหมายถึงกรรมลิขิตคือเราสามารถลิขิตอนาคตตัวเองได้เช่นกำหนดความสำเร็จในการเรียนด้วยการใช้ความมีวิริยะขันติขยันอดทนเพื่อความสำเร็จในการเรียนในอนาคต

กรรมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของวัฏฏสงสาร(วัฏฏแปลว่าวน) (สงสารแปลว่าการเวียนว่าย)

วัฏฏสงสารคือการเวียนว่ายอยู่ในวังวนซึ่งอาจมีความหมายแบบคนทั่วไปว่าหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดแต่มิใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าหมายถึงองค์ประกอบของวัฏฏสงสารประการดังนี้

.กิเลสแปลว่าสกปรกเช่นความโลภความโกธรและความหลง

.กรรมแปลว่าการกระทำหรือแปลโดยความหมายหมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยกิเลสแต่หากการกระทำนั้นประกอบไปด้วยสติปัญญาเรียกว่ากิริยา” ( คือการกระทำของพระอรหันต์) การกระทำของมนุษย์ทำได้ทางคือทางกายทางวาจาทางจิตใจการกระทำของมนุษย์แยกเป็นประเภทดังนี้คือ

.การกระทำความชั่วทางกายวาจาจิตใจเช่นกายกรรมชั่วชอบแกล้งเพื่อนใช้วาจาชั่วคือวจีกรรมชั่วและความคิดชั่วในจิตใจคือมโนกรรมชั่ว

.การกระทำความดีทางกายแต่ประกอบด้วยกิเลสหรือประกอบด้วย(อุปาทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่น) ทางกายเรียกว่ากายกรรมดี” “วจีกรรมดี” “มโนกรรมดี

.การกระทำที่อยู่เหนือชั่วเหนือดีคือการกระทำที่ประกอบด้วยสติปัญญา(เรียกว่ากิริยา) “กายกิริยา” “วจีกิริยา” “ นโมกิริยาคือความคิดบริสุทธิ์สร้างสรรค์

.วิบากแปลว่าผลของการกระทำที่เกิดจากอำนาจของกิเลส

เรียบเรียงธรรมเทศนา โดยลลิต มณีธรรม

No comments yet...

Leave your comment

15311

Character Limit 400