#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

เรื่อง. สัมมัปปธาน 4 คือ ความเพียรชอบ ๔ ประการ

โดย: Lita De Pran
ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (35)
Created: 08 Oct 2019

เรื่อง. สัมมัปปธาน4 คือความเพียรชอบประการ

.สังวรปธานคือเพียรระวังพยายามยับยั้งบาปอกุศลธรรมมิให้เกิดขึ้นแก่ตน

 .ปหานปธานคือเพียรพยายามละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วมิให้เกิดขึ้นอีก

อาทิเช่นบุคคลที่หลงผิดติดยาเสพติดแล้วสามารถผ่านพ้นด้วยการละเลิกจากบาปนั้นมาสู่

กุศลธรรมขั้นต่อไปคือภาวนาปทาน

 .ภาวนาปธานคือเพียรพยายามในการทำกุศลธรรมที่ให้เกิดมีขึ้นแก่ตนและช่วยเหลือสังคมให้มีความสงบสุข

 .อนุรักขนาปธานคือเพียรพยายามรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นโดยรักษาให้เจริญยิ่งแก่ตนและส่วนรวมด้วยความเพียรรักษาการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เกิดแต่ความดีความสงบสุขตลอดไป

ดังที่กล่าวมาแล้วนี้เราท่านทั้งหลายจงเพียรสร้างและรักษาความดีให้ถึงพร้อมบริบูรณ์แล้วท่านจะประสบความสงบเย็นไปตลอดชีวิตเป็นแน่แท้

เรียบเรียงธรรมเทศนา โดยลลิต มณีธรรม

No comments yet...

Leave your comment

85916

Character Limit 400