#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

เรื่อง. เราชาวพุทธ มีพุทธศาสตร์ หรือไสยศาสตร์เป็นที่พึ่ง?

โดย: Lita De Pran
ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (0)
Created: 08 Oct 2019

เรื่อง. เราชาวพุทธมีพุทธศาสตร์หรือไสยศาสตร์เป็นที่พึ่ง?

สิ่งที่มีชีวิตบนโลกนี้ได้แก่ต้นไม้สัตว์เดรัจฉานรวมถึงมนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าความรู้” (คือศาสตร์นั่นเอง) ต้นไม้มีความรู้ในระดับต่ำเรียกว่าสัญชาตญาณแปลว่ามีเองอยู่เองเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ต้องเรียนรู้เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมต้นไม้มีประโยชน์มากมายมหาศาลต้นไม้ฟอกอากาศให้เราศาสตร์ของต้นไม้เรียกว่ารุกขศาสตร์

สัตว์เดรัจฉานมีความรู้ในการเอาชีวิตรอดของตัวมันเองเป็นระดับสัญชาตญาณซึ่งสัตว์แต่ละชนิดนะมีวิธีการดำเนินชีวิตแตกต่างกันไปเรียกว่าปศุศาสตร์

ไสยศาสตร์  (แปลว่านอนหลับ) ไสยศาสตร์คือศาสตร์ของผู้หลับซึ่งก็คือจิตใจหลับอยู่ในความมืดมนขุ่นมัวเศร้าหมองในสังคมปัจจุบันของชาวพุทธนั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์มากมายเช่นการบูชาศาลพระภูมิซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเป็นต้น

คำสอนในพุทธศาสนามีหลักเกณฑ์หลักวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่เจือปนด้วยไสยศาสตร์ไม่มีความเชื่อเรื่องการกระทำต่างมาปะปนหากเรานำมาปะปนกันแล้วเราจะได้พุทธศาสตร์เฉพาะเปลือกเท่านั้นเราจงนำธรรมนี้มาเป็นที่พึ่งทางจิตใจและมาเป็นชาวพุทธที่แท้จริงด้วยพุทธศาสตร์กันเทอญ

พุทธศาสตร์(พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน) คือศาสตร์ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในที่นี้พุทธศาสตร์สอนให้เรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นศาสตร์ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทั้งกายวาจาและใจหรือเป็นศาสตร์ที่พึ่งสติปัญญาตนเองนั่นเองสมดังพุทธสุภาษิตกล่าวว่านตฺถิปญฺญาสมาอาภา”.  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”.

เรียบเรียงธรรมบรรยาย โดยลลิต มณีธรรม

No comments yet...

Leave your comment

37878

Character Limit 400