#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

เรื่อง มงคล ๓๘ ธรรมอันนำมาซึ่งความสุขความเจริญ

โดย: Lita De Pran
ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (1)
Created: 08 Oct 2019

เรื่อง. มงคล๓๘ธรรมอันนำมาซึ่งความสุขความเจริญ

พุทธสุภาษิตว่าอเสวนาพาลานํปณฑิตานญฺจเสวนาปูชาปูชนียานํเอตมฺมํคลมุตฺตมํ.

ไม่คบคนพาลให้คบบัณฑิตบูชาผู้ที่ควรบูชา”.

ซึ่งนำมาจากมงคลสูตรหรือมงคล๓๘(มงคลแปลว่าสิ่งที่ทำให้มีโชคดี, ธรรมอันนำมาซึ่งความสุขความเจริญ) สมดังพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมงคล  (ในหมวดแรก) คือ

. ไม่คบคนพาล(คนพาลคือบุคคลที่เบียดเบียนผู้อื่นตลอดเวลา) มีประเภทคือ

.คนพาลเทียมซึ่งหลงผิดชั่วคราวหากได้รับการชี้แนะก็สามารถกลับใจมาเพียรทำความดีได้เช่นองค์คุลีมาลอันถือเป็นยอดแห่งคนพาลแต่กลับใจและเป็นพระอรหันต์ในที่สุด

.คนพาลแท้คือคนที่ประพฤติปฏิบัติที่เป็นบาปอยู่เป็นอนุสัย

ให้คบบัณฑิต(แปลว่าผู้รอบรู้) และมีความรู้มีสติปัญญาในทางกุศล, เป็นผู้มีเหตุมีผลและคอยช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตบัณฑิตมีประเภทได้แก่

.บัณฑิตเทียมคือผู้มีความรู้สูงแต่นำความรู้มาใช้ในทางที่ผิดเช่นหากแพทย์มิได้ประพฤติตามจรรยาบรรณของแพทย์แล้วหรือการใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพในทางที่ผิดเพียงหาผลประโยชน์ต่อตนเองสังคมจึงมีปัญหาเข่นทุกวันนี้เป็นต้น

.บัณฑิตแท้คือผู้มีความรู้นั้นตั้งใจใช้สติปัญญาเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นสำคัญ

บูชาผู้ที่ควรบูชาอันได้แก่พ่อแม่ครูอาจารย์พระรัตนตรัยและ(พระพุทธเจ้าอันมีคุณสูงสุดประการคือพระปัญญาคุณด้วยเพราะตรัสรู้อริยสัจเพื่อให้บุคคลพึงเพียรธรรมพร้อมด้วยความสงบในจิตใจในที่สุด, พระบริสุทธิคุณ, พระมหากรุณาธิคุณ)

การบูชามีประเภทคือ

.อามิสบูชาการนำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาและ

.ปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์อันเป็นมงคลยิ่งต่อผู้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมดังพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมงคล

เรียงเรียงธรรมเทศนา โดยลลิต มณีธรรม

1 Comments

ชนะพล รักวงค์
No

Leave your comment

48310

Character Limit 400