#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (0)
Created: 17 Sep 2018

วันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐
ธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์คัมภีรญาณ อภิปุญโญ

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย
การสะสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้

บุญ คือ การทำความดี มีกาย วาจาเรียบร้อยเป็นปกติ เป็นผู้มีศีลรักษาจิตใจให้เป็นสมาธิเกิดกุศล กุศล คือ ความฉลาดหรือสติปัญญา สติ คือ การระลึกได้ ปัญญา คือ รู้ทั่วรู้รอบ หากเราไม่มีกุศล บุญที่ทำก็จะไม่บริสุทธิ์ เพราะทำด้วยบุญด้วยความยึดมั่นถือมั่น คาดหวังผล ไม่ได้เกิดขึ้นจากการให้หรือเสียสละอย่างแท้จริง ทำให้ความดีที่ทำไม่บริสุทธิ์แต่กลับมาทำร้ายตัวเองไม่สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้ตนเองและไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น เพราะขาดสติปัญญา บุญ คือ ความดีที่บริสุทธิ์ทั้งภายนอกและภายใน ทางกายคือการไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อม และภายในคือการชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ ทำด้วยความเสียสละ ไม่ยึดถือมีจิตใจที่ปล่อยวางไม่เดือดร้อนหรือเบียดเบียนตนเองย่อมเป็นกุศลทำให้จิตใจสงบเย็นและเป็นประโยชน์ ไม่เกิดโทษไม่ทำร้ายเจ้าของ ทั้งทางกายและจิตใจจึงเรียกได้ว่า "การสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้"

No comments yet...

Leave your comment

47529

Character Limit 400