แนะนำสถานที่ต่างๆที่สำคัญ ภายในวัดป่าสุญญตา

สถานที่สำคัญในวัด

แนะนำสถานที่ต่างๆที่สำคัญ ภายในวัดป่าสุญญตา

พระพุทธเมตตา
พระประธานในอุโบสถของวัดป่าสุญญตา มีต้นแบบมาจากพระพุทธรูปในวัดพระมหาโพธิ ใกล้กับต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ตรัสรู้ของพระโคตมพุทธเจ้า ในตำบลพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดียในปัจจุบัน
21 ไม่ชอบ
ศาลาเรือ
เป็นสถานที่สำหรับทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็นของพระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรม อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่สอนปฏิบัติธรรมและเจริญกรรมฐาน ทั้งในภาคทฤษฐีและภาคปฏิบัติ แก่พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจ
15 ไม่ชอบ
กุฏิเจ้าอาวาส
กฏิที่พำนักของพระอธิการคัมภีรญาณ อภิปุญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าสุญญตา มีลักษณะเป็นเรือนไทยสองชั้น อยู่ใกล้ๆกับศาลาเรือ
11 ไม่ชอบ
เสาอโศก
เป็นเสาหินจำลองของเสาหินโบราณที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์ทรงสร้างเสาหินทราย (ซึ่งต่อมาเรียกกันว่า "เสาอโศก") ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
13 ไม่ชอบ
ลานหินโค้ง
หลักการของลานหินโค้ง คือการใช้ศาสตร์ทางปรัชญาประกอบกับธรรมชาติวิทยาสื่อความหมายว่า เมื่อมองหินแล้วจะให้ความรู้ร่มเย็นเกลี้ยงเกลาเหมือนก้อนหินเรียบไร้รอยตะปุ่มตะป่ำ เปรียบได้กับบุลคลที่มีจิตใจบริสุทธิ์
15 ไม่ชอบ
ห้องสมุดนำแสงจักรกล
เป็นห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือธรรมะหายาก หนังสือน่าสนใจ และสื่อธรรมะหลากหลายประเภท อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอนธรรมศึกษา สำหรับพุทธศาสนิกชนที่มีความสนใจอีกด้วย
13 ไม่ชอบ
ศาลาบดินทร์เดชา
เป็นศาลาเอนกประสงค์ สร้างขึ้นในปี ๒๕๓๔-๒๕๓๖ ใช้สำหรับกิจกรรมทำบุญวันพระ, ทำบุญวันอาทิตย์ และงานบุญในวันสำคัญต่างๆ เป็นศาลาสำหรับให้พุทธศาสนิกชนนั่งฟังธรรมเทศนา และเป็นสถานที่ฉันภัตตาหารของพระภิกษุสงฆ์
13 ไม่ชอบ
หอระฆัง
หอระฆังและกลอง สร้างในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ใช้เป็นสัญญาณบอกเวลาในการทำวัตร การทำบุญ การฉันภัตตาหาร และการทำสังฆกรรมตามพระธรรมวินัยของพระภิกษุสงฆ์
15 ไม่ชอบ
ทางขึ้นอุโบสถ
อุโบสถของวัดป่าสุญญตา อยู่บนเนินเขา มีทางขึ้นสะดวก พร้อมไฟส่องสว่างในยามกลางคืน
13 ไม่ชอบ
อุโบสถ
เป็นอาคารที่สำคัญภายในวัด เนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมตามพระธรรมวินัย เช่น การสวดพระปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือนหรือทุกวันอุโบสถของพระสงฆ์ การทำพิธีอุปสมบท
17 ไม่ชอบ
อวโลกิเตศวร
เป็นพระโพธิสัตว์องค์สำคัญของพระพุทธศาสนามหายาน ที่มีผู้เคารพศรัทธามากที่สุด และเป็นบุคลาธิษฐานแห่งมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าทั้งปวง
15 ไม่ชอบ
ที่ทำการสมาคมพุทธสมาคมอำเภอปราณบุรี
14 ไม่ชอบ