#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

“องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา”

โดย: Soranat Amsri
ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (2)
Created: 16 Mar 2019

“องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา”

เราชาวพุทธควรศึกษาและมีความรู้เรื่องพุทธศาสนาให้กว้างขวาง โดยมีความรู้และความเข้าใจว่า พุทธศาสนา มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง

พิจารณาถึงองค์ประกอบของพุทธศาสนา 4 ประการ คือ 

1.  ศาสนวัตถุ  ได้แก่ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น วัดวาอารามโบสถ์ วิหาร ลานเจดีย์ เป็นต้น

2. ศาสนบุคคล  อันได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ศาสนาจะยั่งยืนได้ ต้องอาศัยพุทธบริษัท 4 สืบทอดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

3. ศาสนธรรม  คือ  ธรรมะที่พระองค์ได้แสดงไว้ และพระสาวกได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา เช่น อริยสัจสี่ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เป็นต้น

4. ศาสนพิธี พิธีทางศาสนา พิธีกรรมในพุทธศาสนา ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน 

  พระบรมศาสดาคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง และได้แสดงธรรมครั้งแรก ชื่อว่า”ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” โดยมี พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นสาวกองค์แรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรม แล้วพระองค์ก็ได้เผยแพร่พระธรรมสืบต่อมา จนถึงปัจจุบัน

  ศาสนิกชน คือผู้ปฏิบัติและเลื่อมใสในศาสนานั้น ๆ  พุทธศาสนา เรียกว่า “พุทธศาสนิกชน” พุทธศาสนาจะยั่งยืนอยู่ได้ ก็ด้วยชาวพุทธเราตั้งใจศึกษาธรรมะ เรียนรู้ธรรมะ แล้วนำไปปฏิบัติ ให้ได้รับผลจากการปฏิบัติ ให้มีชีวิตที่สงบเย็น และเป็นประโยชน์ตั้งต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวม ดังนี้

1 Comments

ใจมีธรรม
โมนทนาสาธุ ครับ

Leave your comment

71232

Character Limit 400