#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

เรื่อง. ความสำคัญวันมาฆบูชา

โดย: Lita De Pran
ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (0)
Created: 29 Feb 2020

เรื่อง. ความสำคัญวันมาฆบูชา

เนื่องในโอกาส วันมาฆบูชา อาจเรียกว่าเป็นวันพระสงฆ์ ,วันอริยสงฆ์ หรือเป็นวันจาตุรงคสันนิบาต คือได้เกิดความอัศจรรย์ขึ้น ประการด้วยกัน คือ

.มีพระสงฆ์ ,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงโดยมิได้นัดหมาย

.พระสงฆ์ที่มาในวันนี้ ล้วนเป็นพระอรหันต์ ผู้ซึ่งสิ้นกิเลสทั้งปวง จึงเกิดพระอรหันต์ในวันนี้อย่างมากมาย ซึ่งถือเป็นความอัศจรรย์อีกประการหนึ่งในวันมาฆบูชานี้ มีข้อสังเกตว่า ในกาลสมัยนั้นทำไมจึงเกิดพระอรหันต์อย่างง่ายดาย ซึ่งเหตุ-ปัจจัย ตรงนี้ อาจเกิดขึ้นเพราะ ความศรัทธาและ เกิดการประพฤติปฏิบัติดำเนินรอยตามผู้รู้จริงอย่างตั้งใจมั่นนั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันเป็นอย่างมาก

.พระอรหันต์ เหล่านั้นเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือการบวชที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เอง

การบวชนั้น มี ประเภท ดังนี้ คือ

. เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ การบวชที่บวชโดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

. ติสรณคมนูปสัมปทา คือการเปล่งวาจา ถึงไตรสรณคมณ์ คือ ถึง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

. ญัตติจตุตถกรรม คือคณะสงฆ์ทำหน้าที่ในการบวช ด้วยการเข้าร่วมรับประชุมการบวชนั้นไว้

. วันมาฆบูชาเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน


ดังนั้น วันนี้จึงเป็นวันจาตุรงคสันนิบาต คือ องค์ประกอบ ประการ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และ วันนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ คำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา และตรัสให้พระสงฆ์นำคำสอนไปประกาศเผยแผ่ให้ทราบกันทั่วโลก มาจนถึงปัจจุบันนี้

โอวาทปาฏิโมกข์มีสาระสำคัญ ดังนี้คือ

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง” “การไม่ทำบาปทั้งปวง โดยให้ละ ให้เลิก ทำความชั่ว

กุสะลัสสูปะสัมปะทา” “การทำกุศลหรือ ทำความดีให้ถึงพร้อม

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง”. “การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ,ให้บริสุทธิ์ “ (หรือ ที่เรียกว่า จิตว่าง พระนิพพานนั่นเองคือ การทำดีด้วยสติปัญญา คือ อยู่เหนือดี เหนือชั่ว)

การทำความดี มี ประเภท อันได้แก่

ทำดีประกอบด้วยความยึดถือ เช่นต้องทำความดี เพื่อเลื่อนขั้นการทำงาน ดังนั้น เราควรทำงานเพื่องานอันสมบูรณ์ด้วยความถูกต้อง

.ทำดีด้วยจิตว่าง อันปราศจากความยึดถือนั่นเอง เราท่านทั้งหลาย พึงทำความดีด้วยจิตว่าง สมดังคำกล่าวของท่านพุทธทาส ว่าจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างซึ่งหมายถึงการว่าง จากการยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง

ดังนั้น จึงขอให้วันนี้ ที่เป็นวันดี, วันพระอรหันต์ เวียนมาบรรจบอีกครั้ง เราท่านทั้งหลายจงเพียรทำดีที่ประกอบด้วยศีลสมาธิ ปัญญา เพื่อระลึกถึงพระอรหันต์ ด้วยการเดินสายกลาง อันเป็นทางแห่งความพอดี นำพาเพื่อความสงบเย็นในชีวิตท่านทั้งหลายเถิด.

เรียบเรียงธรรมบรรยายโดย ลลิต มณีธรรม.

No comments yet...

Leave your comment

25489

Character Limit 400