#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

พระสงฆ์โดยธรรม

      พระสงฆ์ในความหมายของพระรัตนตรัย ก็คือ สภาวะจิตที่สะอาด  สว่าง  สงบ; พระภิกษุสงฆ์หรือสมมติสงฆ์ เรียกว่า พระสงฆ์โดยวินัยก็ได้; ส่วนพระสงฆ์ที่เป็นสังฆภาวะ คือ ความสะอาด  สว่าง  สงบ เรียกว่า พระสงฆ์โดยธรรม.

      พระสงฆ์โดยวินัย เป็นได้เฉพาะผู้ชาย, อายุต้องครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป; ผู้หญิงเป็นไม่ได้, โดยเฉพาะในเมืองไทยยุคปัจจุบัน, แม้ว่าบางกลุ่มพยายามรณรงค์ให้มีภิกษุณีแบบเถรวาท, แต่ก็เป็นไปได้ยาก; ส่วนพระสงฆ์โดยธรรมทุกคนมีโอกาสเท่ากัน.

      พระสงฆ์โดยธรรมมีอยู่ ๔ คู่ ได้แก่ โสดาบัน  สกิทาคามี  อนาคามี  และอรหันต์; ตั้งแต่โสดาบันจนถึงอรหันต์มิใช่ตัวบุคคล, มิใช่ภิกษุ, มิใช่ฆราวาส, แต่เป็นระดับสภาวะของจิตใจ เช่น นางวิสาขามหาอุบาสิกา เป็นโสดาบันตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ.

      แม้เป็นพระภิกษุ, ถ้าไม่สนใจในการปฏิบัติ, มีจิตใจฟุ้งซ่านเศร้าหมอง, มีความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกต้อง, ก็ไม่สามารถเข้าถึงพระสงฆ์โดยธรรมได้; ตรงกันข้าม แม้เป็นอุบาสกอุบาสิกา, ถ้ามีศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัย, มีจิตใจสะอาด  สว่าง  สงบ, แสดงว่า เป็นพระสงฆ์โดยธรรม.

      ตกลงว่า พระสงฆ์ในความหมายของพระรัตนตรัย, ซึ่งเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ ก็คือ ความสะอาด  สว่าง  สงบ; ชาวพุทธทั่วโลกเปร่งวาจาเหมือน ๆ กันว่า พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ แปลว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง, พึ่งได้จริงเพราะอยู่ที่ใจ. (๑๕ พ. ย.๖๑).

No comments yet...

Leave your comment

95589

Character Limit 400