#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##การจุติและการเกิดขึ้น##

      #คำว่า จุติ แปลว่า เคลื่อน หมายถึง เคลื่อนจากภาวะหนึ่ง ไปสู่อีกภาวะหนึ่ง; คำว่า เกิด (อุบัติ) เป็นสิ่งที่เนื่องมาจากการจุติ หมายความว่า มีการอาศัยกันแห่งเหตุปัจจัย เมื่อถึงพร้อมแห่งเหตุปัจจัย ก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมา; การถึงพร้อมระหว่างเหตุปัจจัย เรียกว่า จุติ, การปรากฏมีขึ้นของสิ่งใหม่ เรียกว่า การเกิด (อุบัติ).

      #การจุติและการเกิดขึ้น เป็นลักษณะของสังขตธรรม คือ สิ่งที่ปรุงแต่ง, จะขอแยกอธิบายสัก ๔ ความหมาย :-

      ๑) การจุติและการเกิดขึ้นในภาษาไสยศาสตร์ เช่น เทวดาจุติ คือ เคลื่อนจากสวรรค์มาเกิดในโลกของมนุษย์; การที่เทวดาเคลื่อนจากสวรรค์ เรียกว่า จุติ, การมาเกิดในโลกของมนุษย์ เรียกว่า การเกิดขึ้น; อันนี้เป็นการจุติและการเกิดขึ้นอย่างไสยศาสตร์, ทำไมจึงพูดว่าเป็นไสยศาสตร์ เพราะมีลักษณะเป็นอัตตา, ส่วนพุทธศาสนาสอนเรื่องอนัตตา.

      ๒) การจุติและการเกิดขึ้นในภาษาวิทยาศาสตร์หรือภาษาเคมี เช่น เอาออกซิเจนกับไฮโดรเจนมาทำปฏิกิริยากัน, น้ำก็ปรากฏมีขึ้น; การทำปฏิกิริยากันระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจน เรียกว่า จุติ, การปรากฏมีขึ้นของน้ำ เรียกว่า การเกิดขึ้น.

      ๓) การจุติและการเกิดขึ้นในภาษาสรีรศาสตร์ เช่นเชื้อของพ่อกับไข่ของแม่มาปฏิสนธิกัน, จึงเกิดเป็นตัวอ่อนหรือเด็กทารกขึ้นมา; การทำปฏิสนธิกันระหว่างเชื้อของพ่อกับไข่ของแม่ เรียกว่า จุติ, การปรากฏมีขึ้นของตัวอ่อนหรือเด็กทารก เรียกว่า การเกิดขึ้น.

      ๔) การจุติและการเกิดขึ้นในภาษาพุทธศาสตร์ เช่น อาศัยตา  รูป  จักขุวิญญาณ, สามอย่างนี้ถึงกัน เรียกว่า ผัสสะ, และเป็นผัสสะที่ประกอบด้วยอวิชชา, ผัสสะก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา  ตัณหา อุปาทาน  ภพ  ชาติ  ความทุกข์ก็เกิดขึ้น; การผัสสะระหว่างตา  รูป  จักขุวิญญาณที่ประกอบด้วยอวิชชา เรียกว่า จุติ, การที่เวทนา  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ  ชาติ  ความทุกข์ปรากฏมีขึ้น เรียกว่า การเกิดขึ้น; ทำไมจึงพูดว่าเป็นภาษาพุทธศาสตร์, เพราะว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์กับความไม่เป็นทุกข์. (๑๘ พ. ย.๖๑).

3 Comments

coagall
ต่อไปผมจะพยายามศึกษาเรื่องการถอดจิตวิญญาณ และไม่ลืมเรื่อง ผมเชื่อเรื่องกรรม และเวลานี้ผมไม่รู้ว่าจะมีเรื่องได้อย่างไร คนเราต้องหาเรื่องถึงจะเป็นคนได้เรื่อง ผมก็เลยหาเรื่องกับ พยานาค และความจริงผมอาจเป็นพยานาคมาเกิดนะครับ ขอให้เชื่อเถิด ใต้พื้นดินของเรามีเมืองบาดาลนะครับ
coagall
การถอดกายทิพย์ ผมเชื่อเรื่องกายทิพย์ ต่อไปผมคงหาทางค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง ผมงงสงสัยว่าในสมัยพุทธกาลคนสมัยนั้นทําไมถึงเก่งมากนัก สมัยนั้นไม่ทันสมัยเหมือนเวลานี้ ที่ผมจะให้เบาะแสคือ พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของคนเรา ความคิดผมในตอนนี้คือ เลือดลมปราณเครือนไหวดี ที่สําคัญ จิตสามารถควบคุมร่างกายของเราได้ เมื่อจิตเป็นสมาธิมีความเป็นหนึ่ง ไม่หายใจก็ได้ เมื่อไม่หายใจก็หมายความว่าเราตายแล้ว
coagall
เรื่องแรกขอถามดินแดนพระนิพพาน คือ ดินแดนแห่งความรักใช่ไหม ความรักในที่นี้หมายถึง ความสมบูรณ์ของทุกสรรพสิ่ง หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียว ในโลกของการดํารงอยู่ของชีวิตก็คือความไม่มีโรค ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พระพุทธเจ้าบรรลุความหลุดพ้น พระพุทธเจ้าพ้นจากความตาย อาจเป็นไปได้ว่า พระพุทธเจ้าตายก่อนตาย หมายความว่า พระพุทธเจ้ารู้ว่าความตายเป็นอย่างไร ด้วยปัญญาของผมในตอนนี้ ตายคือไม่หายใจนั่นเอง ผมมีประสบการณ์การ

Leave your comment

73606

Character Limit 400