#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

#ระวังความคิดชั้นละเอียด

      ###ระวังความคิดชั้นละเอียด

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๑๓, หน้า ๗๕; จะแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ถึงแม้การตรัสรู้ก็ตาม, สิ่งสูงสุดก็ตาม, ภาวะแห่งสัจจะก็ตาม, การบรรลุฉับพลันก็ตาม, ธรรมกายและอื่น ๆ ทั้งหมด ลงไปจนถึงภูมิแห่งการก้าวหน้าทั้งสิบก็ตาม, อริยผลทั้งสี่ อริยภาวะและมรรคญาณก็ตาม, ทุกอย่างล้วนแต่เป็นเพียงคิดเอาด้วยความคิด"" ท่านยกตัวอย่างของคำแต่ละคำขึ้นมาและได้ชี้ให้เห็นว่า คำเหล่านี้ เป็นเพียงคิดเอาด้วยความคิด ซึ่งจะกลายเป็นสิ่งขวางกั้น มิให้สัจธรรมแท้ประจักษ์แจ้งออกมา.

      ##ประโยคที่ ๒ ""เพื่อช่วยประคับประคองเราไประหว่างสังสารวัฏเท่านั้น"" ท่านกล่าวว่า คำที่ยกขึ้นมาทั้งหมดนั้น เป็นเพียงการช่วยประคับประคองเราไประหว่างสังสารวัฏ หมายความว่า เป็นเพียงการสร้างความคิดปรุงแต่งที่เป็นกุศล เพื่อลดความคิดปรุงแต่งในชั้นหยาบ ๆ ที่เป็นอกุศลลง; แน่นอนว่า ถ้ามีความคิดที่เป็นกุศล (ปรุงแต่งละเอียด) ก็ต้องมีความคิดที่เป็นอกุศล ซึ่งเป็นความคิดปรุงแต่งในชั้นหยาบตามมา.

      ##ประโยคที่ ๓ ""ทั้งหมดนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับจิตที่เป็นพุทธะแต่ประการใดเลย"" คำว่า จิตที่เป็นพุทธะ หมายถึง ความว่าง (สุญญตา) หรือจิตหนึ่ง, สภาวะที่เรียกว่า จิตหนึ่ง เป็นธรรมชาติที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งในทุกระดับ, ที่ท่านฮวงโปกล่าวถึง ก็คือ ความคิดปรุงแต่งในชั้นละเอียดนั่นเอง เช่น ความคิดเรื่องการตรัสรู้ ความคิดเรื่องสิ่งสูงสุด เป็นต้น, ท่านกล่าวว่า ทั้งหมดนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับจิตที่เป็นพุทธะ. (๑ ม. ค.๖๒)

No comments yet...

Leave your comment

45751

Character Limit 400