#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##รู้ชนิดที่ไม่ต้องเอ่ยปาก#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๑๗, หน้า ๗๖; จะขอแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""เมื่อท่านโพธิธรรมได้มาสู่ประเทศจีน จนลุถึงอาณาจักรเหลียง และอาณาจักรเว่ย, ก็มีแต่ท่านสาธุคุณโก องค์เดียวเท่านั้น ที่ได้รับการเห็นแจ้งอย่างไม่ต้องเอ่ยปากพูดสักคำเดียวต่อจิตของท่านเอง"" 

      พระโพธิธรรมเป็นพระสังฆปริณายกองค์ที่หนึ่งของนิกายเซน คำสอนของท่านมีอยู่หลายบท จะยกมาสักบทหนึ่ง "ธรรมชาติแท้ของจิตนั้น ถ้าผู้ใดเข้าใจซึมซาบแล้ว คำพูดของมนุษย์ไม่สามารถหว่านล้อมหรือเปิดเผยมันได้ ความตรัสรู้ คือความไม่มีอะไรให้ใครต้องลุถึง และผู้ซึ่งได้ตรัสรู้ก็ไม่พูดว่า เขารู้อะไร"

      ##ประโยคที่ ๒ ""ในทันทีที่มีการอธิบายแก่ท่าน ท่านเข้าใจได้ว่า จิต คือ พุทธะ"" จิตที่เป็นพุทธะ หมายถึง จิตว่าง (สุญญตา) หรือจิตเดิมแท้ หรือที่เรียกว่า จิตหนึ่งนั่นเอง; จิตพุทธะ มิใช่นามธรรม เป็นสภาวะที่ปราศจากความปรุงแต่ง (อสังขตธรรม) ด้วยประการทั้งปวง

      เป็นสิ่งที่เห็นยาก เข้าใจได้ยาก เพราะเป็นธรรมชาติที่ลุ่มลึก คัมภีรภาพ ดังนั้นท่านฮวงโปจึงกล่าวว่า "มีแต่ท่านสาธุคุณโก องค์เดียวเท่านั้น ที่ได้รับการเห็นแจ้งอย่างไม่ต้องเอ่ยปากพูดสักคำเดียว ฯลฯ"

      ##ประโยคที่ ๓ ""และว่า ใจและกายของแต่ละคนนั้น ไม่เป็นอะไรเลย; คำสอนนี้เรียกว่า มหายาน"" ที่ว่า ใจและกายไม่เป็นอะไรเลย หมายความว่า เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง (นี้เป็นภาษาธรรม) ดังคำกล่าวของท่านเว่ยหล่างที่ว่า....

      "ไม่มีต้นโพธิ์ ทั้งไม่มีกระจกเงาอันใสสะอาด เมื่อทุกอย่างว่างเปล่าแล้ว ฝุ่นจะลงจับอะไร?" ไม่มีต้นโพธิ์ คือ ไม่มีกาย, ไม่มีกระจกเงาอันใสสะอาด คือ ไม่มีใจ (ไม่มีใจที่เป็นนามธรรม เช่น ความคิด ฯลฯ); ที่ท่านกล่าวว่า คำสอนนี้ เรียกว่า มหายาน หมายถึง มหายานอย่างเซน. (๒๕ ม. ค.๖๒)

No comments yet...

Leave your comment

82197

Character Limit 400