#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##จิตหนึ่งอยู่เหนือกรรม#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๓๑, หน้า ๘๑; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""เนื่องจากจิต เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการกระทำกรรมทั้งปวง"" คำว่า กรรม โดยความหมาย ก็คือ การกระทำที่ประกอบด้วยกิเลส, ได้รับผลจากการกระทำนั้น เรียกว่า วิบาก หมายถึง จิตใจเดือดร้อนเป็นทุกข์; การกระทำทางกาย เรียกว่า กายกรรม, การกระทำทางวาจา คือการใช้คำพูด เรียกว่า วจีกรรม, การกระทำทางใจ คือความคิด เรียกว่า มโนกรรม;

      การกระทำความชั่วทางกาย วาจา ใจ เพราะประกอบด้วยกิเลส เรียกว่า กรรมชั่ว, การกระทำความดีทางกาย วาจา ใจ ถ้ายังประกอบด้วยกิเลส เรียกว่า กรรมดี, แต่ถ้าการกระทำทางกาย วาจา ใจนั้น ประกอบด้วยสติปัญญา เรียกว่า กิริยาหรืออยู่เหนือกรรม; ท่านจึงกล่าวในทำนองว่า "จิตหนึ่ง เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการกระทำกรรมทั้งปวง".

      ##ประโยคที่ ๒ ""ดังนั้น ปรากฏการณ์ทั้งหลาย จะต้องเป็นเช่นนั้นด้วย"" คำว่า ปรากฏการณ์ หมายถึง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเอง, หรือจะพูดในแง่ของโลกธรรมแปดด้วยก็ได้ ก็คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข (สุขเวทนา), และเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ (ทุกขเวทนา) สิ่งเหล่านี้ เรียกว่า ปรากฏการณ์.

      ผู้ที่ยังเป็นปุถุชน มักจะเข้าไปหลงเพลินยึดมั่นถือมั่นอยู่กับปรากฏการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้, ถูกปรากฏการณ์เป็นตัวกำหนดจิตใจให้เป็นไปตามอำนาจ, แต่สำหรับอริยชนผู้มีสติปัญญาประจักษ์แจ้งอยู่กับจิตหนึ่งนั้น มองเห็นว่า ปรากฏการณ์ทั้งหลายทั้งปวง เป็นของว่างเปล่า ไร้ตัวตน เพราะปราศจากกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเอง. (๒๑ มิ. ย.๖๒)

No comments yet...

Leave your comment

14799

Character Limit 400