#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##การตีความที่แตกต่าง#!!!

      ##คำสอนของท่านเว่ยหล่าง, อยู่ในหมวดที่ ๘, หน้า ๑๑๕- ๑๑๖; จะนำมาเขียนสัก ๓ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ชิชิงถามว่า มันจะต่างกันไปได้อย่างไรครับ พระคุณท่าน ในเมื่อศีล สมาธิ และปรัชญา ต่างก็มีอยู่แบบเดียวเท่านั้น"" ตอนที่แล้ว ท่านเว่ยหล่างได้กล่าวกับชิชิงว่า "วิธีที่อาจารย์ (ชินเชา) ของท่านสอนถึงศีล สมาธิ และปรัชญา เป็นวิธีที่ดีวิเศษ แต่วิธีของฉันเป็นคนละอย่าง"

      จากคำกล่าวของท่านเว่ยหล่าง จึงทำให้ชิชิงโต้แย้งขึ้นมาว่า มันจะต่างกันไปได้อย่างไร ในเมื่อศีล สมาธิ ปรัชญา ก็มีอยู่แบบเดียวเท่านั้น; ทีนี้ลองมาดูว่า ท่านเว่ยหล่างจะชี้แจงให้ชิชิงฟังว่าอย่างไร ?.

      ##ประโยคที่ ๒ ""พระสังฆปริณายกตอบว่า คำสอนของอาจารย์ท่าน ใช้สำหรับสั่งสอนแนะนำสานุศิษย์แห่งสำนักมหายาน ส่วนคำสอนของฉันใช้สำหรับสอนสานุศิษย์แห่งสำนักสูงเลิศ"" 

      คำว่า สำนักมหายาน หมายถึง มหายานสุขาวดี ซึ่งมีความเชื่อเรื่องนรก สวรรค์หลังตาย, ฉะนั้นท่านเว่ยหล่างจึงกล่าวว่า คำสอนเกี่ยวกับศีล สมาธิ ปรัชญา ตามแบบชินเชา ใช้สำหรับสอนสานุศิษย์แห่งสำนักมหายาน ส่วนคำสอนของท่านเว่ยหล่างเอง ใช้สอนสานุศิษย์แห่งสำนักสูงเลิศ ซึ่งเน้นเรื่องจิตเดิมแท้.

      ##ประโยคที่ ๓ ""ความจริงนั้นก็อยู่ที่ว่า บางคนรู้แจ้งพระธรรมได้รวดเร็วและลึกซึ้งกว่าผู้อื่น ทั้งนี้ก็เนื่องจากเราตีความหมายในพระธรรมนั้นต่างกัน, ท่านคงเคยได้ยินและเคยทราบแล้วว่า คำสอนของฉันเหมือนกับของอาจารย์ท่านหรือไม่""

      ท่านชี้ให้เห็นว่า ที่บางคนรู้แจ้งพระธรรม กล่าวคือ จิตเดิมแท้ได้รวดเร็วและลึกซึ้ง แต่ก็มีบางคนรู้ได้ช้าหรือไม่ยอมรับรู้เลย ก็เพราะการตีความหมายในพระธรรมต่างกัน อย่างเช่น ท่านชินเชาตีความไปอย่างหนึ่ง ท่านเว่ยหล่างก็ตีความไปอีกอย่างหนึ่ง เป็นต้น. (๕ ก. ค.๖๒)

No comments yet...

Leave your comment

58457

Character Limit 400