#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ทางถูกต้องมีหนึ่งเดียว#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๔๑, หน้า ๘๔; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ด้วยเหตุดังนั้น จึงมีคำจารึกไว้ว่า มีหนทางแต่ทางเดียวของพวกเอกยานเท่านั้น ไม่มีทางที่สอง ทางที่สาม""

      ข้อความดังกล่าว เนื่องมาจากข้อความในตอนที่แล้ว ซึ่งได้อธิบายถึงสภาวะของจิตหนึ่ง อันเป็นธรรมชาติที่อยู่เหนือสิ่งคู่ (คติทวินิยม) ทุกชนิด ฉะนั้นข้อความในประโยคนี้จึงมีว่า "มีหนทางแต่ทางเดียวของพวกเอกยานเท่านั้น ไม่มีทางที่สอง ทางที่สาม", คำว่า "เอกยาน" แสดงให้เห็นว่า ยานเพื่อความเห็นแจ้งสัจธรรม กล่าวคือ จิตหนึ่ง มีหนึ่งเดียวเท่านั้น ส่วนอย่างอื่น ๆ มิใช่ทาง แต่เป็นสิ่งที่เข้ามาปิดกั้นกีดขวางหนทางอันบริสุทธิ์ต่างหาก.

      ##ประโยคที่ ๒ ""เว้นเสียแต่ทางหลาย ๆ แบบ ที่พระพุทธเจ้าท่านใช้แต่เพียงในฐานะเป็นอุบายล้วน ๆ เพื่อปลดเปลื้องสัตว์ที่ยังจมอยู่ในความหลงผิดเต็มที่เท่านั้น""

      ข้อความในประโยคนี้ ท่านฮวงโปชี้ให้เห็นว่า หลักปฏิบัติอย่างอื่น ๆ ซึ่งมีอยู่มากมาย พระพุทธเจ้าใช้สอนบุคคลที่จิตใจยังหยาบ มีความหลงผิดมากจนเกินไป เช่น คนที่มีความโลภมาก เห็นแก่ตัวจัด พระองค์ก็สอนให้บริจาคทาน, คนที่มักโกรธ ก็สอนให้เจริญเมตตาเป็นนิจ, คนที่กลัวตาย ก็สอนให้เจริญมรณัสสติ คือ รำลึกถึงความตายบ่อย ๆ เมื่อนึกถึงความตายอยู่เป็นประจำ ความกลัวตายก็จะไม่เกิด เป็นต้น. (๓๑ ต. ค.๖๒)

No comments yet...

Leave your comment

78561

Character Limit 400