#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##สภาพสงบเงียบ#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๕๓, หน้า ๘๗- ๘๘; จะนำมาเขียนสัก ๔ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ฉันขอตักเตือนพวกเธอให้คงสภาพสงบเงียบอยู่อย่างมีระเบียบ และอยู่เหนือกรรมทั้งปวง""

      สภาพสงบเงียบอย่างมีระเบียบ หมายถึง จิตหนึ่งหรือพระนิพพาน ซึ่งเป็นสภาวะแห่งความอิสรภาพจากความคิดปรุงแต่ง, ท่านแนะนำให้คงสภาพไว้ ก็คือ ให้เห็นแจ้งอยู่กับจิตหนึ่ง; สิ่งที่เรียกว่า จิตหนึ่งนั่นแหละ เป็นสภาวะที่อยู่เหนือกรรม เพราะไม่เจือด้วยกิเลส.

      ##ประโยคที่ ๒ ""อย่างลวงตนเองด้วยความคิดปรุงแต่งของตนเอง""

      ท่านเตือนว่า อย่าลวงตนเองด้วยความคิดปรุงแต่งของตนเอง? มีบางคนยืนยันว่า ความคิดปรุงแต่งเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ บังคับไม่ได้ จะป้องกันไม่ให้เกิดนั้นเป็นไปไม่ได้ โดยธรรมชาติมันต้องเกิด ฉะนั้นการปฏิบัติธรรม เพียงแต่ดูความเกิดดับของความคิดปรุงแต่ง นี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์ ที่จริงความคิดปรุงแต่ง เป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เกิดได้.

      ##ประโยคที่ ๓ ""และอย่าเที่ยวมองหาสัจธรรมในที่ใด ๆ เลย""

      สิ่งที่เรียกว่า สัจธรรม กล่าวคือ จิตหนึ่งหรือพระนิพพานนั้น ไม่มีทางที่จะหาพบได้จากภายนอก การเที่ยวแสวงหาภายนอกท่านเปรียบเหมือนกับเที่ยวหาหนวดเต่า เพราะอะไร? เพราะว่า เต่าไม่มีหนวด หาไปจนตลอดชีวิตก็ไม่พบ, จิตหนึ่งต้องหาที่จิตใจ เมื่อใดจิตใจว่างจากความคิดปรุงแต่ง นั่นคือได้พบแล้ว.

      ##ประโยคที่ ๔ ""เพราะว่าทั้งหมดที่เราประสงค์นั้น คือ การเว้นขาดจากการยอมให้ความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้น""

      จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความคิดปรุงแต่งเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้ เพราะว่าเดิมจริง ๆ จิตใจว่างอยู่ก่อน ความคิดปรุงแต่งมีลักษณะเป็นอาคันตุกะ คือเป็นแขกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ดังนั้น การปฏิบัติธรรม เพียงแต่ระมัดระวังป้องกันไม่ให้ความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมา. (๒๒ ก. พ.๖๓)

No comments yet...

Leave your comment

78365

Character Limit 400