#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##พระสูตรเป็นดั่งสะพาน.

      ##คำสอนของท่านเว่ยหล่าง, อยู่ในหมวดที่ ๑๐, คำสอนครั้งสุดท้าย, หน้า ๑๓๔; จะนำมาเขียนสัก ๔ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ผู้ที่เชื่ออย่างยึดมั่นในลัทธิขาดสูญ ย่อมดูหมิ่นพระสูตรทั้งหลาย ในแง่ที่ว่า ภาษานั้นไม่จำเป็น""

      พุทธศาสนานิกายเซน มักจะใช้พระสูตรที่ชื่อว่า ปรัชญาปารมิตาสูตรกัน เช่น วัชรปรัชญาปารมิตาสูตรบ้าง ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรบ้าง เป็นต้น; ท่านเว่ยหล่างได้กล่าวถึงลัทธิที่มีความเชื่อเรื่อง ขาดสูญ ซึ่งเป็นพวกสุดโต่งอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า อุจเฉททิฏฐิ เขามีความเห็นว่า ไม่มีอะไรเลย เป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่ง ท่านชี้ให้เห็นว่า ลัทธินี้ชอบดูหมิ่นพระสูตร การดูหมิ่นพระสูตร ก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างหนึ่งเหมือนกัน; ท่านได้กล่าวต่อไปว่า...

      ##ประโยคที่ ๒ ""ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว พวกเราก็ผิดในการที่พูด เพราะคำพูดย่อมก่อให้เกิดเนื้อหาทางภาษา และเขาก็อาจแย้งได้อีกว่า สำหรับวิธีตรงนั้นภาษาเป็นอันยกเลิกได้ แต่เขาจะพอใจกับคำว่า ยกเลิก ซึ่งก็เป็นภาษาเช่นกัน ฉะนั้นหรือ?""

      พวกอุจเฉททิฏฐิปฏิเสธคำพูด ปฏิเสธภาษา การปฏิเสธก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการยอมรับ ซึ่งเป็นลักษณะคติทวินิยม แต่ท่านเว่ยหล่างระบุไปที่คำว่า "ยกเลิก" พวกอุจเฉททิฏฐิเข้าไปยึดติดอยู่กับคำว่า "ยกเลิก" ดังนั้น ความคิดว่า ยกเลิกก็กลายเป็นอุปสรรคปิดกั้นสัจธรรม.

      ##ประโยคที่ ๓ ""เมื่อได้ยินผู้อื่นกล่าวถึงพระสูตร คนเช่นนี้จะตำหนิผู้พูดในทำนองว่า ติดอยู่กับตำรา มันเป็นความชั่วอย่างพอตัวทีเดียว ที่ยึดถือความคิดเห็นผิด ๆ เช่นนี้ไว้กับตน""

      คนเชื่อตำรา เชื่อพระสูตรมีอยู่ ๒ พวก: พวกแรก เป็นคนเชื่อง่าย ไม่ใคร่ครวญ ไม่พิจารณา ตำราว่าไว้อย่างไร ก็เชื่อตามหมด นี้จัดว่าไม่ถูกต้อง จะกลายเป็นเมาตำราไป. พวกที่สอง ครั้นศึกษาแล้วก็ไม่เชื่อทันที ต้องผ่านการวิเคราะห์ใคร่ครวญก่อน ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกาลามสูตรว่า อย่าเพิ่งเชื่อแม้อยู่ในปิฎกหรือตำรา; ท่านกล่าวต่อไปอีกว่า..

      ##ประโยคที่ ๔ ""พวกท่านควรรู้ว่า การกล่าวร้ายต่อพระสูตร เป็นความผิดอย่างมหันต์ เพราะผลลัพธ์ที่จะได้นั้น หนักมากทีเดียว""

      ท่านได้ชี้ให้เห็นว่า พวกที่เป็นอุจเฉททิฏฐิ ซึ่งเชื่อเรื่องความขาดสูญ การกล่าวร้ายต่อพระสูตร เป็นความผิดอย่างร้ายแรง เช่น วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร เป็นต้น เพราะว่า พระสูตรเหล่านี้ จะนำผู้ศึกษาให้เข้าถึงการตรัสรู้ นำผู้สาธยายให้เข้าสู่ความเห็นแจ้งต่อสัจธรรม ถ้ากล่าวร้ายกล่าวปฏิเสธ ก็เท่ากับปิดกั้นตนเองไม่ให้เห็นแจ้งต่อความจริง กล่าวคือ ความว่าง. (๖ พ. ย.๖๓)

No comments yet...

Leave your comment

29029

Character Limit 400