#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##พุทธะแท้เหนือสิ่งคู่.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๘๑, หน้า ๙๙; ขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ถ้าพวกเธอเว้นขาดจากการคิดปรุงแต่งเสียอย่างสิ้นเชิง แล้วพุทธะจะมีที่ตั้งอยู่ที่ไหนกัน""

      สิ่งที่เรียกว่า พุทธะ มีอยู่สัก ๒ ความหมาย คือ: ๑) พุทธะปลอม หมายถึง พุทธะที่จินตนาการคิดขึ้นมาเอง ซึ่งเป็นความคิดปรุงแต่งในชั้นละเอียด. และ ๒) พุทธะแท้ หมายถึง สภาวะแห่งความว่าง (สุญญตา) เป็นธรรมชาติที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวง.

      ที่ท่านกล่าวว่า "ถ้าพวกเธอเว้นขาดจากการคิดปรุงแต่งเสียอย่างสิ้นเชิง แล้วพุทธะจะมีที่ตั้งอยู่ที่ไหนกัน" หมายความว่า ถ้าจิตปราศจากความคิดปรุงแต่งถึงที่สุด ว่างจากอุปาทานด้วยประการทั้งปวง แล้วพุทธะที่ตนคิดขึ้นมาเอง ซึ่งเป็นพุทธะปลอม ก็ไม่มีที่ตั้ง ไม่มีที่อาศัย สภาวะที่ว่างจากพุทธะปลอม ว่างจากพุทธะที่ตนเองจินตนาการสร้างขึ้นมา นั่นแหละคือ พุทธะแท้ ซึ่งเป็นสัจธรรมสูงสุด พุทธะ คือ ความว่าง.

      ##ประโยคที่ ๒ ""พวกเธอกำลังอยู่ในสภาพเข้าตาจนเหมือนโพธิสัตว์มัญชุศรี ผู้ซึ่งพอสักว่าได้ยอมตนให้เกิดความคิดว่า มีพระพุทธเจ้าในฐานะที่มีตัวตนอย่างรูปธรรม ก็กลายเป็นคนแคระและตกอยู่ในที่บีบอัดของภูเขาเหล็กสองลูกอยู่ทุกทิศทุกทาง""

      คำว่า "ภูเขาเหล็กสองลูก" หมายถึง ความคิดที่ยึดติดอยู่กับสิ่งที่เป็นคู่ ๆ เรียกว่า คติทวินิยม เช่น ดี- ชั่ว, บุญ- บาป, สุข- ทุกข์ เป็นต้น แต่ในประโยคนี้ ท่านระบุไปที่ "พุทธะที่เป็นคู่กับกิเลส" 

      ปุถุชนทั่วไปจิตใจอยู่ภายใต้อำนาจของภูเขาเหล็กสองลูกบีบอัดอยู่บ่อย ๆ เดี๋ยวยินดีบ้าง เดี๋ยวยินร้ายบ้าง ขึ้น ๆ ลง ๆ ฟู ๆ แฟบ ๆ แต่ผู้ที่มีสติปัญญามองเห็นโทษภัยของภูเขาเหล็กสองลูก จิตจึงรอดพ้นไปจากความคิดปรุงแต่งได้ถึงที่สุด. (๕ ก. พ.๖๔) 

No comments yet...

Leave your comment

61001

Character Limit 400