#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##โพธิ คือความว่าง#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๘๙, หน้า ๑๐๓; จะขอแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""เพราะเหตุที่โพธิ มิได้เป็นภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง มันจึงมิได้เป็นอะไร ๆ เพื่อให้เธอลุถึง""

      คำว่า ภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง หมายถึง สิ่งที่ตนคิดปรุงแต่งสร้างขึ้นมาเอง ซึ่งเป็นลักษณะของสังขตธรรม เช่น ภาวะจิตที่ผ่องใสเหมือนกับกระจกเงาที่ใสสะอาด หรือบางคนก็จินตนาการสร้างพระพุทธรูปองค์ใส ๆ ขึ้นมาในใจ เป็นต้น ตัวอย่างเหล่านี้ คือ มายาของความคิดปรุงแต่งทั้งสิ้น แต่ธรรมชาติของโพธิ ซึ่งเป็นอสังขตธรรมนั้น ว่างจากมายาของความคิดเหล่านี้.

      ##ประโยคที่ ๒ ""เพราะฉะนั้น จึงมีคำจากรึกเกี่ยวกับพระพุทธะโคตมะไว้ว่า "เมื่อตถาคตยังท่องเที่ยวอยู่ ในพุทธสมัยของพระพุทธเจ้าทีปังกร ก็ไม่มีอะไรแม้แต่นิดเดียวที่เราจะต้องบรรลุ""

      ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่ายุคไหนสมัยใด สัจธรรม ก็คือ สภาวะเดิม หมายถึง สุญญตา ความว่าง ผู้ที่เห็นแจ้งอยู่กับภาวะแห่งความว่างอันนี้ ย่อมมีความเห็นความเข้าใจว่า ไม่มีอะไรแม้แต่นิดเดียวที่จะต้องบรรลุถึง เรียกว่า ปัจจัตตัง ดังที่ได้เขียนไปบ้างแล้วในครั้งก่อน ๆ.

      ##ประโยคที่ ๓ ""ในเวลานั้นเองที่พระพุทธเจ้าทีปังกรได้ทรงพยากรณ์ว่า แม้เราตถาคตก็เหมือนกัน จะเป็นพุทธะองค์หนึ่ง ดังนี้""

      คำว่า "พุทธะ" กับคำว่า "โพธิ" ก็คือ ภาวะอันเดียวกัน เป็นธรรมชาติที่ปราศจากความปรุงแต่ง (อสังขตธรรม) ด้วยประการทั้งปวง เป็นสิ่งสูงสุดตามหลักของพุทธศาสนา; พุทธศาสนาไม่มีไสยศาสตร์ พุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญาตามแบบ Philosophy คือ การคิดการคำนวณเอาด้วยเหตุผล แต่พุทธศาสนานั้น มีหลักเกณฑ์อย่างวิทยาศาสตร์ คือ พิสูจน์ได้ ทดลองได้ เห็นได้จริง ๆ. (๓๐ มี. ค.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

73382

Character Limit 400