#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##โพธิไม่มีการบรรลุ.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๙๐, หน้า ๑๐๓; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ถ้าพวกเธอทราบโดยประจักษ์ว่า สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นของอันเดียวกันกับโพธิมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกเธอจะหยุดคิดถึงโพธิในฐานะเป็นสิ่งที่ต้องลุถึง""

      คำว่า สัตว์ในที่นี้ ไม่ใช่ช้าง ม้า วัว ควาย แต่หมายถึง ปุถชนคนธรรมดาทั้งหลายนี่เอง ที่ท่านกล่าวว่า "ถ้าพวกเธอทราบโดยประจักษ์ว่า สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นอันเดียวกันกับโพธิมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว" หมายความว่า ถ้าผู้ใดเห็นประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาญาณว่า สัตว์ทั้งปวงมีโพธิอยู่แล้ว ไม่มีความแตกต่างระหว่างพระพุทธเจ้ากับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ผู้นั้นชื่อว่า ได้เห็นแจ้งชัดต่อสภาวะของจิตหนึ่งอย่างสมบูรณ์ ผู้ที่ประจักษ์ต่อจิตหนึ่ง ย่อมไม่มีความคิดว่า ธรรมชาติของโพธิต้องบรรลุถึง ดังนี้.

      ##ประโยคที่ ๒ ""เธออาจได้ยินมาแล้วเมื่อไม่นานนี้เอง ที่คนเขาพูดกันถึงเรื่อง "การลุถึงโพธิจิต" แต่นั่นอาจเรียกได้ว่า เป็นวิธีที่ฉลาดที่สุด ที่เขาใช้เพื่อขับไล่พุทธะไปเสียจากเธอ!""

      คำว่า "โพธิ" กับคำว่า "พุทธะ" โดยธรรมชาติ คือ สภาวะอันเดียวกัน พระพุทธเจ้าที่เป็นองค์พระศาสดาพระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้ว เมื่อพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ณ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย แต่พระพุทธเจ้าที่เป็นสัจธรรมนั้นยังไม่ตาย (อมตะ) ก็คือ พุทธภาวะ; ที่ท่านกล่าวว่า "วิธีที่ฉลาดที่สุด" หมายถึง ฉลาดในการใช้เหตุผลของความคิด ยิ่งเป็นคนที่ฉลาดคิด ก็ยิ่งยากที่จะเห็นแจ้งพุทธะ, หยุดความคิดปรุงแต่ง เห็นแจ้งพุทธะแน่นอน. (๑๔ เม. ย.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

91237

Character Limit 400