#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##พุทธะมีอยู่แล้ว#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๐๖, หน้า ๑๑๑; จะขอแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""สิ่งเหล่านั้นทุกสิ่ง ย่อมมีส่วนแห่งธรรมชาติของความเป็นพุทธะเท่ากันหมด และทุก ๆ สิ่งมีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับจิตหนึ่งนั้น""

      คำว่า พุทธะกับจิตหนึ่ง คือ ภาวะอันเดียวกัน หรือจะเรียกว่า จิตเดิมแท้ ก็ได้; ปุถุชนทั่วไปมักจะมีการแบ่งแยกเป็นภายนอก- ภายใน, เขามีความเห็นว่า ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่ภายนอก ส่วนจิตหนึ่งหรือพุทธะอยู่ภายในจิตใจ แต่ที่จริง คำว่า ภายนอก- ภายใน เป็นเพียงความคิดปรุงแต่งเท่านั้น จิตหนึ่งมิได้อยู่ภายใน เมื่อใดไม่มีความคิดว่า มีนอก มีใน นั่นแหละคือ จิตหนึ่งหรือพุทธะที่แท้จริง.

      ##ประโยคที่ ๒ ""ดังนั้น เมื่อท่านโพธิธรรมได้มาถึงจากตะวันตก ท่านมิได้ถ่ายทอดอะไรให้เลย นอกจากธรรมชาติแห่งจิตหนึ่งนี้เท่านั้น""

      พระโพธิธรรมเป็นพระสังฆปริณายกองค์ที่หนึ่งของนิกายเซน ท่านได้กล่าวเป็นโศลก ซึ่งเคยนำมาเขียนบ้างแล้วในครั้งก่อน ๆ ว่า "แม้เราได้ถ่ายทอดให้แล้วซึ่งธรรมะแห่งจิต ธรรมะก็จะเป็นธรรมะไปได้อย่างไรกัน เพราะว่าไม่ใช่ทั้งธรรมะไม่ใช่ทั้งจิต ที่มีอยู่อย่างเป็นตัวเป็นตน เข้าใจข้อนี้เท่านั้น เธอจึงจะเข้าใจธรรมะซึ่งถ่ายทอดด้วยจิตถึงจิต" ธรรมะแท้ ต้องถ่ายทอดด้วยจิตถึงจิต.

      ##ประโยคที่ ๓ ""ท่านได้ชี้ตรงไปยังความจริงที่ว่า สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ได้เป็นสิ่งที่มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับพุทธะอยู่แล้วตลอดเวลา""

      คำว่า สัตว์ในความหมายนี้ ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉาน เช่น หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น แต่หมายถึง คนที่จิตใจยังเกิดความคิดปรุงแต่งครอบงำ ท่านได้ชี้ให้เห็นว่า จิตใจของทุกคนมีพุทธะอยู่แล้ว ถาม..ทำไมที่คนทั่วไปมองไม่เห็น ตอบ..ก็เพราะปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นปิดบัง ดังนั้น เพียงแต่เปลื้องความคิดปรุงแต่งออกไปเท่านั้น สิ่งที่เรียกว่า พุทธะก็ประจักษ์แจ้งออกมา. (๓๑ ก. ค.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

49743

Character Limit 400