#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ความรู้ที่แท้จริง#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๒๐, หน้า ๑๑๔; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ฉิกุง กล่าวว่า "ร่างกายของเราทั้งหลาย เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยจิตของเราเอง" แล้วใครหวังที่จะได้รับความรู้เช่นนี้จากตำราได้อย่างไร?""

      ในภาษาธรรม สิ่งที่เรียกว่า ร่างกายก็ไม่มี จิตใจที่เป็นนามธรรมก็ไม่มี ก็คือ อนัตตานั่นเอง แต่ปุถุชนมองเห็นว่า มีร่างกาย มีจิตใจ ก็เพราะถูกอวิชชาเข้ามาครอบงำปิดบังตาปัญญาไว้ ฉิกุงจึงกล่าวว่า ร่างกายของเราทั้งหลาย เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยจิตของเราเอง หมายถึง คิดสร้างขึ้นมาเองด้วยอำนาจของอวิชชา.

      ท่านได้ชี้ให้เห็นว่า ความรู้ที่แท้จริง ที่เรียกว่า วิปัสสนา ซึ่งเป็นความรู้แจ้งเห็นแจ้งต่อจิตหนึ่ง รู้แจ้งเห็นแจ้งถึงความไม่มีอัตตาของร่างกายและจิตใจที่เป็นนามธรรม ความรู้อันนี้ไม่สามารถหาได้จากตำรา เพราะว่าความรู้จากตำรายิ่งจะส่งเสริมเพิ่มพูนความคิดปรุงแต่งให้มากขึ้น.

      ##ประโยคที่ ๒ ""ถ้าพวกเธอเพียงแต่เข้าใจธรรมชาติแห่งจิตของเธอเองให้ได้ และทำที่สุดจบให้แก่การคิดจำแนกแจกแจงต่าง ๆ เสียให้ได้เท่านั้น มันก็ไม่มีเนื้อที่เหลือไว้ให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ แม้แต่เมล็ดเดียว""

      ท่านได้กล่าวรับรองและยืนยันว่า ถ้าเข้าใจต่อสภาวะของจิตหนึ่ง เห็นแจ้งต่อธรรมชาติแห่งจิตเดิมแท้ และหยุดความคิดปรุงแต่งที่ชอบจำแนกความรู้ในลักษณะปริยัติให้หมดไป เปลื้องความคิดปรุงแต่งที่ชอบแจกแจงความรู้ในลักษณะทฤษฎีให้เกลี้ยงเท่านั้น ถ้าทำได้อย่างนี้

      ท่านกล่าวว่า มันก็ไม่มีเนื้อที่เหลือไว้ให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ แม้แต่เมล็ดเดียว; จิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้ คือ สภาวะแห่งความว่างอย่างไร้ขอบเขตจำกัด เป็นธรรมชาติแห่งความว่างชนิดที่ไม่มีเนื้อที่เหลือไว้ให้เห็นจริง ๆ. (๒๒ ก. ย.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

15027

Character Limit 400