#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##พุทธะอยู่เหนือความบริสุทธิ์.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๓๑, หน้า ๑๑๗; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ลักษณะเช่นนั้น ย่อมมีอยู่ในการปฏิบัติของพวกนิกายดินแดนบริสุทธิ์ (Pure Land Sect) ด้วยเหมือนกัน เพราะการปฏิบัติเหล่านี้ทั้งหมด เป็นไปเพื่อการสร้างกรรม ดังนั้น เราอาจเรียกข้อปฏิบัติเหล่านั้นได้ว่า เป็นเครื่องปิดบังพุทธะ""

      นิกายดินแดนบริสุทธิ์หรือ Pure Land Sect เป็นพุทธศาสนาอีกนิกายหนึ่ง ที่มีคำสอนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงดินแดนแห่งความบริสุทธิ์ในภายใน จิตใจผ่องใส จิตใจเกลี้ยงเกลา จิตใจสะอาด เปรียบเหมือนกับกระจกเงาที่ใสบริสุทธิ์ ปราศจากฝุ่นธุลี.

      ท่านฮวงโปจึงได้ชี้ให้เห็นว่า การปฏิบัติในลักษณะดังกล่าว เป็นการสร้างกรรมสร้างอุปาทานอีกอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่ล้วนแต่จะปิดกั้นพุทธภาวะ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ปราศจากความปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวง.

      ##ประโยคที่ ๒ ""ครั้นเครื่องปิดบังเหล่านี้ ได้ปิดกั้นจิตของเธอเสียแล้ว โซ่แห่งความคิดปรุงแต่งโดยความเป็นเหตุและผลแก่กันและกัน ก็จะเร่งรัดเธอเข้าอย่างแน่นแฟ้นขึ้นอีก มันจะลากตัวเธอกลับไปยังภาวะแห่งบุคคลที่ยังไม่มีการหลุดพ้นแต่ประการใดเลย""

      คำว่า โซ่แห่งความคิดปรุงแต่ง ถ้าจะขยายให้ละเอียดในแง่ของปฏิจจสมุปบาทก็ได้ คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ และความทุกข์.

      กฏแห่งเหตุผลทั้งสิบสองนี้ เปรียบดั่งลูกโซ่ที่ร้อยเรียงกันไปตามลำดับ ดังนั้น สภาวะแห่งความเป็นพุทธะจะประจักษ์แจ้งออกมาได้นั้น ต้องมีวิชชา คือ ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง หมายถึง รู้แจ้งต่อพุทธภาวะ แล้วโซ่แห่งความคิดปรุงแต่งก็จะไม่เกิดขึ้นมา. (๘ พ. ย.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

72218

Character Limit 400