#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##อาณาจักรแห่งพุทธะ.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๓๖, หน้า ๑๑๘; ขอแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ข้อความอีกแห่งหนึ่งในสูตรเดียวกันนั่นเอง ได้ระบุให้เห็นว่า กองปุ๋ยคอกเหล่านั้น ต้องขนใส่เกวียนไปทิ้งเสียด้วยอภิปรัชญาและเล่ห์อุบายอันแยบคาย""

      คำว่า อภิปรัชญาในที่นี้ หมายถึง ปัญญาที่ละความคิดปรุงแต่งได้จริง ๆ เป็นความตื่นรู้ชนิดที่ประจักษ์อยู่กับพระนิพพาน, ความคิดปรุงแต่งท่านเปรียบเหมือนกับกองปุ๋ยคอกที่ไม่สะอาด ดังนั้นต้องใช้อุบายอันแยบคาย ด้วยการอาศัยอภิปรัชญาในการขจัดความคิดปรุงแต่งออกไปให้หมดสิ้น.

      ##ประโยคที่ ๒ ""ดังนั้น ครรภ์แห่งพระตถาคตทั้งหลาย จึงเป็นสิ่งว่างและสงบเงียบอย่างแท้จริง ไม่ประกอบอยู่กับสิ่งใด ๆ ที่เป็นตัวตนแต่อย่างใดหรือชนิดใดเลย""

      ครรภ์แห่งตถาคต หมายถึง จิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้ ท่านได้ชี้ให้เห็นว่า เมื่อปราศจากความคิดปรุงแต่งที่เปรียบเหมือนกับกองปุ๋ยคอก สิ่งที่เรียกว่า จิตว่าง ก็ย่อมประจักษ์แจ้งออกมา ซึ่งมีลักษณะสงบเงียบ ไม่มีอัตตาตัวตนด้วยประการทั้งปวง.

      ##ประโยคที่ ๓ ""และเพราะเหตุนั้นเอง สูตรซึ่งมีคำกล่าวว่า ทั่วทุก ๆ อาณาจักรแห่งพุทธะทั้งหลาย ย่อมเป็นของว่างโดยเสมอกัน""

      ท่านได้กล่าวถึงพระสูตร ซึ่งมีความหมายในลักษณะว่า ทั่วทุก ๆ อาณาจักรแห่งพุทธะทั้งหลาย ย่อมเป็นของว่างโดยเสมอกัน หมายความว่า เป็นสภาวะอันเดียวกัน เป็นเนื้อหาเดียวกัน พุทธะมีหนึ่งเดียวเท่านั้น ก็คือ สุญญตา ความว่าง ว่างชนิดที่ไร้ขอบเขตจำกัด. (๒๑ ธ. ค.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

31933

Character Limit 400