#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ทางเพื่อการตรัสรู้.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๓๙, หน้า ๑๑๙; จะขอแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""เมื่อเธอบังเอิญพบกับคนบางคน ซึ่งไม่มีความเข้าใจอะไรเลย เธอต้องยืนยันที่จะขอเป็นผู้ไม่รู้อะไร""

      ท่านฮวงโปได้แนะนำเหล่าศิษย์ในการวางท่าที เมื่อไปพบกับบุคคลที่เขายังไม่เห็นแจ้งต่อจิตหนึ่ง โดยเฉพาะยังหลงติดอยู่ในความรู้ที่เป็นปริยัติ ยังยึดติดอยู่กับความคิดปรุงแต่งในชั้นละเอียดบางอย่าง ที่เรียกว่า วิปัสสนูปกิเลส ท่านย้ำว่า "ต้องยืนยันที่จะขอเป็นผู้ไม่รู้อะไร" หมายความว่า ควรแสดงออกถึงการไม่มีความรู้ที่เป็นปริยัติ หุบปากเงียบ นิ่งสงบ.

      ##ประโยคที่ ๒ ""แม้เขาผู้นั้นอาจดีอกดีใจอยู่ด้วยการค้นพบ "ทางเพื่อการตรัสรู้" อะไรบางอย่างของเขา แม้กระนั้นเธอก็ต้องไม่ยอมให้เขาจูงไป""

      ท่านย้ำอีกว่า แม้คู่สนทนามีการแสดงออกถึงความดีอกดีใจที่เขาได้พบกับความรู้สึกใหม่ ๆ หรือความคิดที่แปลกไปจากเดิม ท่านยกตัวอย่างไว้ว่า "ทางเพื่อการตรัสรู้" ซึ่งเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งไปเอง ผู้ที่พบหนทางเพื่อการตรัสรู้จริง ๆ ก็คือ ผู้ที่เห็นแจ้งอยู่กับจิตหนึ่ง ประจักษ์ชัดอยู่กับความว่าง ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่า แม้กระนั้นเธอก็ต้องไม่ยอมให้เขาจูงไป.

      ##ประโยคที่ ๓ ""เธอจะไม่ได้รับความยินดีปรีดาอะไร แต่จะต้องทนรับความโทมนัสและความผิดหวัง ความคิดชนิดนั้นของเขาจะมีอะไรที่เกี่ยวกับการศึกษาเซนด้วยเล่า?""

      ท่านชี้ให้เห็นว่า การคล้อยตามไปกับบุคคลที่ปรุงแต่งฟุ้งซ่าน หรือการเห็นด้วยไปกับคำพูดของเขา ก็แสดงว่า ยอมให้เขาจูงไปแล้ว ท่านจึงกล่าวในลักษณะว่า ถ้าถูกเขาจูงไปได้ ผลที่เกิดขึ้น ก็คือ ต้องได้รับความโทมนัสและผิดหวัง ดังนั้น จึงต้องมั่นคงในความเห็นแจ้งต่อจิตหนึ่งชนิดที่ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน. (๑๗ ม. ค.๖๕)

No comments yet...

Leave your comment

85382

Character Limit 400