#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

เรื่อง ปริศนาธรรมในวัดป่าสุญญตา ก้อนหิน ๑๒ ก้อน “๑๒ สมุปบาทธรรม”

โดย: Lita De Pran
ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (0)
Created: 08 Oct 2019

เรื่อง. ปริศนาธรรมในวัดป่าสุญญตาก้อนหิน๑๒ก้อน๑๒สมุปบาทธรรม

ปริศนาธรรมที่วัดป่าสุญญตาก้อนหิน๑๒ก้อนมีความประสงค์ที่จะแสดงหลักธรรมว่า

ปฏิจจสมุปบาทอันถือเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นเรื่องความทุกข์และความไม่เห็นทุกข์

เรียกว่า  ๑๒สมุปบาทธรรมเป็นกระบวนการในเหตุ-ปัจจัยเรียกว่า๑๑ปัจจยาการ

(แต่ทั้งหมดรวมเรียกว่า๑๒สมุปบาทธรรม”)

สิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท  ได้แก่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสฬายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ(โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส)ทั้งหมดนี้คือ

เหตุที่เกิดความทุกข์ทั้งปวง

นามรูปเกิดขึ้นมาเพราะมีอวิชชาสฬายตนะหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจ

ผัสสะคือการปรากฎ(ตารูปจมูกวิญญาณเรียกว่าผัสสะทางกาย) (หูเสียงจมูกวิญญาณเรียกว่าผัสสะทางหู) แต่หากเรามีปัญญาสิ่งที่เรียกว่าผัสสะไม่มี, เวทนาคือความรู้สึกทางระบบประสาทเช่นยุงกัดเรารู้สึกคันเรียกเวทนาเป็นต้นตัณหาคือความอยากความต้องการ

อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของอวิชชา

ภพคือความรู้สึกว่าเรามีเราเป็นตัวฉันของฉันหรือที่ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวว่าตัวกูของกู

ชาติแปลว่าเกิดคือเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจสุดท้ายคือความทุกข์คือสภาพจิตใจที่เหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายใจไม่สงบเป็นทั้งฝ่ายพอใจและไม่พอใจฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ในพุทธศาสนาเป็นได้ทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบ

กลับมาที่ปริศนาธรรมก้อนหิน๑๒ก้อนซึ่งเป็นของหนักนั่นเองเป็นฝ่ายสมุทยวารเปรียบเสมือนคลื่นทะเลในมหาสมุทรที่ท่วมทับจิตใจของสัตว์ผู้ถูกกิเลสครอบงำแต่ถ้าจิตใจสูงก็สามารถฝ่าฟันคลื่นทะเลมีอิสระเสรีภาพด้วยสำเภาธรรม”, ฉะนั้นจึงเปรียบสำเภาธรรมว่าเป็นอริยมรรคมีองค์อันได้แก่

.สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง

.สัมมาสังกัปปะความคิดถูกต้องบริสุทธิ์สร้างสรรค์ด้วยปัญญา

.สัมมาวาจาใช้วาจาถูกต้องต่อกันในสังคม

.สัมมากัมมันตะการกระทำที่ถูกต้องละเว้นการประพฤติผิด

.สัมมาอาชีวะการหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้องสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่น

.สัมมาวายามะมีความเพียรที่ถูกต้องด้วยมัชฌิมาปฏิปทา

.สัมมาสติมีสติถูกต้องใช้กายวายาใจโดยไม่เผลอไม่ประมาท

.สัมมาสมาธิมีความตั้งใจถูกต้องในการเห็นแจ้งต่อพระนิพพาน

ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่าสำเภาธรรมนั้นจะสามารถพาตนพ้นจากคลื่นทะเลพ้นจากสังสารวัฏแห่งความทุกข์เพื่อนำพาท่านสู่ธรรมคือพระนิพพานนั่นเอง

เรียบเรียงธรรมเทศนาโดยลลิตมณีธรรม

No comments yet...

Leave your comment

32345

Character Limit 400