#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

เรื่อง. “ธมฺมจารี สุขํ เสติ”. (ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข)

โดย: Lita De Pran
ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (82)
Created: 08 Oct 2019

เรื่อง. “ธมฺมจารีสุขํเสติ”.  (ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข)

ด้วยเพราะมนุษย์เรานี้ในจิตใจมีความคิดประการด้วยกันคือ.สร้างความดีความเป็นกุศลเพื่อเป็นเครื่องป้องกันความชั่วกิเลสออกจากใจและ.ความคิดฝ่ายชั่วที่เป็นอกุศล  ดังนั้นเราจึงต้องปลูกฝังเด็กและเยาวชนดังเช่นในวันนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนหนองยิงหมีมาปฏิบัติธรรมเพื่อศึกษาธรรมะและประพฤติธรรมแก่ตน

ความหมายคำว่าธรรมะคือหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของเด็กนักเรียนให้

ถูกต้องพึงประกอบด้วยหน้าที่ประการได้แก่

.หน้าที่ในจิตใจเพื่อขจัดเครื่องเศร้าหมอง(กิเลส) ออกไปจากตนด้วยการเพียรรู้จิตใจตนเองให้ปราศจากอุปาทาน(ความยึดมั่นถือมั่น)

.หน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียน

.หน้าที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอเป็นต้น

.หน้าที่ในทางสังคมเราต้องเป็นคนดีของสังคม

.หน้าที่ในทางวัตถุปัจจัยสี่อาทิเช่นการประกอบอาชีพการงานช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานเป็นต้น

เรียบเรียงธรรมเทศนาโดยลลิต มณีธรรม

4 Comments

SATOBOII
งงๆอยู่
Kanyanat. Teannak
ดีมากๆ
•า
ขอขอบคุณที่อุสาดเขียนให้คะ~♥~
กรดล
คิดไม่ดี
กัณธิกา น่วมศรีนวล
ขอสรุปให้ชัดเจนมากกว่านี้
ีีรรร
ทำเองดิ

Leave your comment

72129

Character Limit 400