#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

การตรัสรู้คือจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา
0
1
19 Oct 2018

              การตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น  ถือว่าเป็นจุดเริ่มแห่งการปรากฏขึ้นของ “พระพุทธศาสนา พระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศไว้ดีแ...

ชีวิตไม่เต็ม
0
0
05 Oct 2018

      ชีวิตไม่เต็ม

          ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มีขึ้นก็เพื่อให้เรา รู้และเข้าใจความเป็นจริง และชีวิตของเราก็จะได้ไม่ตกจมอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์นั่นเอง

...
ความเป็นกลาง
0
0
03 Oct 2018

ความเป็นกลาง

          พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกหรือปฐมเทศนา เรียกว่า “ ธัมมจักกัปวัตตนสูตรก็คือ ทรงแสดงพระสูตรที่เป็นการห...

ความสุข
0
0
28 Sep 2018

           ความสุขเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา เป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหากันอยู่ ความสุขนั้นเราสามารถทําให้เกิดขึ้นได้ทันที ก็คือในจิตใจนี่เอง เมื่อใดเรามีศรัทธา มีเมตตา...

โลกธรรม
0
0
27 Sep 2018

คำว่า  "โลกธรรม"  แปลว่า  สิ่งที่ต้องมีอยู่ในโลก  คือธรรมประจำโลก  หรือธรรมของโลก   หมายถึงสิ่งที่ต้องมีอยู่ในโลก หรือประจำอยู่ในโลกเป็นปรกติ  เหมือนกับแดด ลม ฝน อะไรเหล่านี้ ซึ่งจะ...

ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกกับบุถุชน
0
1
26 Sep 2018

ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ กับบุถุชนผู้มิได้เรียนรู้


"ภิกษุทั้งหลาย บุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้าง...

Total: 6 / Current Page: 1 of 1